Glavna razlika između otkupa police i predujma na policu je u tome što kod otkupa ugovor o osiguranju prestaje, a kod predujma ugovor ne prestaje, traje i dalje

 

U situaciji kad je čovjek ostao bez posla i ne može podmirivati svoje obveze osvrće se oko sebe gledajući gdje može priskrbiti koju kunu. Tako se i naš čitatelj E.G. sjetio da ima policu osiguranja života s uključenim rizikom smrti i doživljenja, dakle, klasično osiguranje života kojemu je inherentna i štedna komponenta. Ugovor je sklopio s osigurateljem X prije pet godina, u vrijeme dok je dobivao prilično dobru plaću, a na osiguranje ga je, kako kaže, nagovorio prijatelj zastupnika spomenutog osiguratelja.

Koje mu mogućnosti stoje na raspolaganju glede police osiguranja života? Osiguratelj ga ne može tužiti za dugovanu premiju osiguranja, koju više ne plaća unatoč dospjelosti, a koju je plaćao u polugodišnjim obrocima. On bi želio prekinuti osiguranje i traži da mu osiguratelj „vrati uplaćenu premiju“.

Očito je E.G. mislio na tzv. otkup vrijednosti police životnog osiguranja. Otkup je reguliran u čl. 978. Zakona o obveznim odnosima. Uvjet za izvršenje otkupa je trajanje ugovora o osiguranju života i plaćena premija za najmanje tri godine (kod nekih osiguratelja ugovara se i kraći vremenski period). Drugi uvjet je da ugovaratelj osiguranja zatraži otkup premije (i kod nekih osiguratelja navede razloge za otkup, među kojima je svakako i nezaposlenost i  nemogućnost plaćanja premije). Osiguratelj će obračunati otkupnu vrijednost sukladno tablicama otkupnih vrijednosti, koje se nalaze uz policu osiguranja, tako da ugovaratelj osiguranja uvidom u tu tablicu može sam utvrditi koliki iznos otkupne vrijednosti će dobiti. To je svakako manji iznos od onoga što je s naslova ukupne premije uplatio, jer osiguratelj od uplaćene premije odbija troškove sklapanja i  vođenja ugovora o osiguranju. Otkupom police ugovor o osiguranju prestaje postojati.

Druga mogućnost koja ugovaratelju osiguranja stoji na raspolaganju jeste uzeti od osiguratelja tzv. predujam. Radi se o iznosu kojega će osiguratelj na zahtjev ugovaratelja osiguranja isplatiti kao dio osiguranog iznosa. Naravno, osiguratelj ima kao jamstvo za isplaćeni predujam na raspolaganju otkupnu vrijednost police osiguranja života iz koje će se on naplatiti, ako ugovaratelj osiguranja ne plaća kamate na odobreni predujam (koji u stvari predstavlja zajam kojega, temeljem police životnog osiguranja odobrava osiguratelj ugovaratelju osiguranja). Kao što vidimo, glavna razlika između otkupa police i predujma na policu je u tome što kod otkupa ugovor o osiguranju prestaje, a kod predujma ugovor ne prestaje, traje i dalje. Na isplatu predujma ugovaratelj će se odlučiti u pravilu kad očekuje da će uskoro ponovno moći uredno plaćati ugovorenu premiju.