Djelatnost se može zabraniti ako obveznik zapošljava osobe koje nemaju važeću radnu dozvolu u RH, ako se u prostorijama pri nadzoru zatekne roba bez dokumentacije o nabavi, te ako nema potrebne dozvole i odobrenja za rad.


U poreznom prekršaju ste svaki put kada povrijedite porezne propise koji su propisani Općim poreznim zakonom ili zakonom o pojedinoj vrsti poreza. Pre­kršaj u poreznom smislu može nastati radnjom ili propustom. Što to znači? To znači da se radnjom može počiniti prekršaj samim dje­lovanjem, dok se propustom može počiniti prekršaj ako se nešto propusti učiniti- npr. izdati račun.

Ako se tijekom poreznog nadzora pojavi sumnja da je porezni obveznik počinio kazneno djelo ili prekršaj, porezno tijelo je obvezno podnijeti prijavu nadležnom tijelu.

U kojim slučajevima se može izreći „mjera pri­vremene zabrane obav­ljanja djelatnosti“?

Vjerojatno obveznicima jedna od najgorih mjera, jer u slučaju mjere zabrane obavljanja djelatnosti i nov­čane kazne, onemogućava se obveznika u stjecanju prihoda za plaćanje (obično visoke) novčane kazne. Neki obveznici sa velikim dnev­nim prometom tvrde kako bi u slučaju prekršaja lakše prebrodili puno veću nov­čanu kaznu, nego zatvaranje poslovnih prostorija jer se tako potpunosti onemogu­ćava plaćanje kazne.

Djelatnost se može za­braniti ako obveznik zapoš­ljava osobe koje nemaju važeću radnu dozvolu u RH, ako se u prostorijama pri nadzoru zatekne roba bez dokumentacije o nabavi, te ako nema potrebne dozvole i odobrenja za rad. Rad poreznom obvezniku se može zabraniti i ako ne dopusti obavljanje poreznog nadzora, ako se ne odazove na poziv poreznog tijela ili ako odbije sudjelovati u poreznom postupku. Zab­rana može trajati od 15 dana do 6 mjeseci, a izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija, kao i pečaćenjem op­reme koja mu služi za rad. Žalba protiv takve vrste rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.