Postoji li zakon koji regulira vrijeme u Zgradi kada mora biti tišina tokom dana? 


To je pitanje koje se regulira Odlukom o kućnom redu koju donose suvlasnici odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu.