Kako smijeniti predstavnika suvlasnika?


Odlukom natpolovične većine po udjelu u vlasništvu (50 + 1%). Suvlasnici između sebe biraju i razrješavaju predstavnika i donose odluke o imenovanju ili zamjeni upravitelja.