19.10.2006.

Što je to posjed u odnosu na vlasništvo?

Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja, te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. U smislu ovoga određenja prava vlasništva, vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari. U smislu prometa nekretninama, pravo vlasništva na nekretnini ima osoba, fizička ili pravna, koja je upisana u zemljišne knjige ili knjige položenih ugovora, odnosno osoba koja svoje pravo vlasništva dokazuje temeljem izvršenog pravnog posla kupoprodaje, darovanja, nasljeđivanja, i to određenom vrstom ugovora, rješenjem o nasljeđivanju ili pravomoćnom i ovršnom sudskom odlukom. Vlasnik na nekretnini može biti samovlasnik (u omjeru vlasništva 1/1 dijela), ili u suvlasništvu sa drugim vlasnicima (u različitim omjerima, ovisno o veličini njihovih vlasničkih prava na nekretnini). Međutim, vlasnik ne mora biti nužno i posjednik nekretnine! Posjednik je osoba koja ima faktičnu vlast na stvari. Tu vlast posjednik može izvršavati osobno ili putem punomoćnika kao neposredni posjednik, ili kao npr. zakupoprimac, najmoprimac, plodouživatelj, čuvar, u kojem slučaju je posredni posjednik. Na jednoj stvari ili pravu može više osoba imati faktičnu vlast, i u tom slučaju oni su suposjednici. Posjedna prava su nasljednja, a u slučaju smetanja prava posjeda, sud pruža posjedniku sudsku zaštitu u posebnom hitnom postupku (postupku za smetanje posjeda), i to prema posljednjem stanju posjeda i nastalom smetanju, bez obzira na pravni temelj posjeda. Posjed se predaje novom posjedniku već samim očitovanjem volje dotadašnjeg posjednika. Prema trećim osobama to očitovanje volje ima učinka samo ako su o tome obavješteni, ili im je to inače poznato (npr. prodavatelji nekretnine koji u stanu imaju podstanare dužni su iste izvjestiti o predaji posjeda novom vlasniku-kupcu, te zatražiti od osoba koje su u stanu po osnovi Ugovra o najmu stana da predaju posjed nekretnine prodavatelju, kako bi ih on mogao predati dalje kupcu). U pravnoj praksi prometa nekretninama posjed nekretnine se najčešće predaje novom vlasniku pri isplati kupoprodajne cijene u cijelosti. Rok i način predaje posjeda nekretnine sastavni su dio svakog predugovora/ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ugovorne strane mogu dogovoriti i drugačije, odnosno da kupac stupi u posjed nekretnine prije, ali i poslije konačne isplate. U slučaju da prodavatelj ostaje u posjedu nekretnine i nakon konačne isplate ugovorene kupovnine, pa ne izvrši svoju ugovornu obvezu o predaji posjeda u navedenom roku, kupcu preostaje zatražiti sudsku zaštitu pokretanjem građanske parnice 'tužbom na iseljenje.' Cijelokupni parnični postupak može se izbjeći jedino u slučaju da Ugovor ili koja druga isprava kojom se stječe pravo vlasništva i u kojoj su navedene odredbe o stupanju u posjed - ima snagu ovršne isprave, pa da se u tom slučaju ide izravno na ovršni postupak radi ispražnjenja nekretnine i predaje posjeda. Ako pak prodavatelj predaje posjed kupcu prije konačne isplate, onda svakako neka sa izdavanjem tabularne isprave pričeka konačnu isplatu. Zato, u prometu nekretninama s posjedom treba postupati oprezno, a njegovu predaju izvršavati sukladno preuzetim ugovornim obvezama zaključenim u 'dobroj vjeri'. Iako imajući u vidu ugovornu volju jedne i druge strane, nije uvijek moguće okončati kupoprodaju nekretnine po sistemu: konačna isplata - ključ u ruke, apeliramo na prodavatelje da u slučaju odgođene predaje posjeda, to izvrše u dogovorenom roku i ne zagorčavaju život drugoj strani koja ne može u posjed kupljenog stana. Isto tako, kupci, ako vas prodavatelj u 'dobroj vjeri' pusti u posjed nekretnine prije konačne isplate ugovorene cijene, onda ispoštujte preuzetu obvezu i izvršite isplatu u ugovorenom roku, kako drugoj strani njezina iskazana dobra volja ne bi prouzročila glavobolje. O pravnoj sigurnosti kupca dok traje postupak kupoprodaje, i dok on još nema ni posjed ni vlasništvo nekretnine, a dao je prodavatelju određenu sumu novca, govorit ćemo u našem sljedećem broju.
Podijeli