Rješenje postaje izvršno kada istekne rok za žalbu, odnosno danom dostave rješenja stranci kojim se rješenje odbacuje ili odbija.


Rješenje je u poreznom nadzoru akt koji se donosi na temelju zapisnika te even­tualno dopunskog zapisnika, a na temelju kojeg se od­lučuje o stvari koja je bila predmet nadzora. Donosi se pismeno, u roku od 60 dana od primitka zapisnika o po­reznom nadzoru, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje je moguće podnijeti žalbu, a može ju podnijeti porezni obveznik o čijim se pravima i obvezama odlu­čivalo, kao i svaka osoba koja ima pravni interes. Žal­ba se može podnijeti pisme­nim putem. ŽALBA OD­GA­ĐA IZVRŠENJE RJE­ŠE­NJA, do donošenja rješenja o žalbi, što znači u roku 2 mjeseca od dana predaje žal­be. Rješenje postaje izvršno kada istekne rok za žalbu, odnosno danom dostave rje­šenja stranci kojim se rješe­nje odbacuje ili odbija.
 
Što je to Zaključak u po­­reznom nadzoru?
Prema jednoj od defini­cija, Zaključak je porezni akt koji se donosi u pismenom obliku kada je potrebno do­nesti odluku vezano za neko pravo ili obvezu. To znači da se rješava neko pitanje koje se tiče postupka ili oko pos­lova za samu provedbu od­no­sno neke radnje. Zak­lju­čak može u nekim slu­čaje­vima biti u usmenom obliku koji može priopćiti osoba ovlaštena za nadzor,a uru­čenje se u usmenom obliku smatra trenutkom priopće­nja poreznom obvez­niku. Na Zaključak nije mo­guće izjaviti žalbu, ali se može pobijati na drugi na­čin, žalbom protiv rješenja.
 
Kako se dostavljaju akti u poreznom nadzoru?
Dostava akta predstavlja događaj uručenja akta po­reznom obvezniku a doka­zuje se dostavnicom. Opći porezni zakon je jasno pro­pisao pravila kojim se ure­đuje dostava poreznog akta. Uredna dostava se smatra obavljenom u trenutku kada obveznik ili opunomoćenik fizički primi pismeno, od­nosno u roku od 15 dana kada je ostavljena obavijest na mjestu dostave.

Ukoliko se na mjestu dos­tave ne nađe obveznik, os­tavlja se obavijest (pisana i potpisana) o pokušaju dos­tave i o vremenu slijedeće dostave. Mjesto dostave mo­že biti prebivalište ili uobiča­jeno boravište, odnosno sjedište poreznog obveznika. Bitno je napomenuti i kako se porezni akt koji je predmet dostave vraća na­kon drugog pokušaja dosta­ve ili u slučaju da porezni obveznik odbije primiti pismeno. U tom slučaju se os­tavlja pisana obavijest datumom i vremenom pokušane dostave, mjestom gdje se pismeno može preuzeti, te pravne posljedice nepreuzimanja akta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od ostavljanja obavijesti.