03.02.2012.

Troškovi službenog puta vanjskih suradnika

Piše:rag. Iva Lesjak
iConsult usluge d.o.o., Rijeka, 051/323-059

U nekim slučajevima isplatitelji mogu neoporezivo nadoknaditi troškove nastale na službenom putu osobama koje nisu zaposlene u društvu. To se odnosi, primjerice, na izaslane radnike i vanjske suradnike neprofitnih organizacija


Poslodavci ponekad na službeni put šalju fizičku osobu s kojom nemaju sklopljen ugovor o radu da za njih obavi neki posao. Pri priznavanju, obračunu i isplati nastalih troškova fizičkoj osobi ili drugoj pravnoj osobi koja nije zaposlena u društvu postoje određene razlike u odnosu na osobe zaposlene kod poslodavca.

Nadoknada troškova službenog puta može se, u pravilu, neoporezivo isplatiti samo osobama s kojima poslodavac ima zasnovani radni odnos, a osobama koje takav status nemaju navedeni troškovi predstavljaju oporezivi primitak.

Budući da se ostvarivanje primitaka na ovakav način smatra samostalnom djelatnošću, troškovi službenog puta predstavljaju dio ostvarenog bruto primitka.

Nadoknada troškova službenog puta članovima skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora i upravnih vijeća, obavlja se, u pravilu, kao i za druge osobe koje nemaju status zaposlenika – njihovi se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak.

Prema poreznim propisima, u nekim slučajevima isplatitelji mogu neoporezivo nadoknaditi troškove nastale na službenom putu osobama iako one nisu zaposlene u društvu. To se odnosi, primjerice, na izaslane radnike i vanjske suradnike neprofitnih organizacija.

Izaslani radnik (u smislu mogućnosti neoporezive isplate troškova za službena putovanja) je fizička osoba koja obavlja rad u RH za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu. Takvim se radnicima mogu neoporezivo isplatiti isti troškovi kao i zaposlenim radnicima, to jest, naknade prijevoznih troškova, naknade troškova noćenja, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dnevnice u zemlji te dnevnice u inozemstvu do svota i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja.

Nadalje, pojedini troškovi nastali na službenom putu neoporezivo se mogu isplatiti i osobama koje nisu zaposlene u neprofitnoj organizaciji, odnosno koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke s osnove nesamostalnog rada.

Za obračun gore navedenih troškova isplatitelj može koristiti sadržajno propisani putni nalog i ostalu vjerodostojnu dokumentaciju koja potvrđuje stvarno nastale troškove.

Podijeli