Zamjena starih kotlova kotlovima na biomasu (pelet, sječka) je prihvatljiva mjera zbog učinkovitosti jer im je stupanj učinkovitosti sličan onima na lož ulje ili plin, već zbog niže cijene energenata. Ušteda može iznositi i do 60%.


Zamjena starih konvencionalnih kotlova niskotemperaturnima i kondenzacijskim kotlovima (s ili bez pro­mjene energenata) česta je mjera u termotehničkim sustavima. Većina konvencionalnih kotlova starosti je između 10 – 20 – 30 godina, imaju oštećenu izolaciju, oš­tećena ložišta, nereguliranu automatiku, sve skupa koje doprinosi nepotrebnoj po­većanoj potrošnji energe­nata.

Stupanj učinkovitosti sta­rih kotlova iznosi uobiča­jeno između 60-75% ovisno o vrsti energenata. Korište­njem novih niskotempe­ra­turnih i kondenzacijskih ko­t­lova može se uštedjeti od 15-30% energenata u odnosu na standardne kotlove.

Zamjena starih kotlova kotlovima na biomasu (pe­let, sječka) je prihvatljiva mjera zbog učinkovi­tosti jer im je stupanj učin­kovitosti sličan onima na lož ulje ili plin, već zbog niže cijene ener­genata. Ušteda može iz­nositi i do 60% u troškovima grijanja i pri­preme tople vo­de. Korište­nje kotlova na biomasu zna­čajno doprinosi očuvanju životne sredine i ekološki su izuzetno prihvatljivi.

Dizalice topline koriste i do 75% i više “besplatne” energije sadržane u okolini i njihovom upotrebom mogu se ostvariti značajne uštede u troškovima grijanja, sma­njenje potrošnje energenata za proizvodnju toplinske energije, povećanje energet­ske učinkovitosti sustava grijanja, kao i smanjenje ne­gativnog utjecaja na okolinu. Osim za grijanje i hlađenje prostora mogu se koristiti i za hlađenje i pripremu pot­rošne tople vode.

U hidraulički neuravno­teženim sustavima grijanja često se događa da nisu is­punjeni uvjeti komfora u po­jedinim prostorijama. Ne­ke su prostorije previše zagrija­ne (bliže cirkulacijskoj pum­pi), dok je u udaljenijima tem­peratura često niže od optimalne. Ovaj problem može riješiti uravnoteženjem pritiska i protoka i hidrauličnim sustavima grijanja ugradnjom balansnih ventila u kombinaciji sa ug­radnjom termostatskih ven­tila na postojeća grijaća ti­jela, čime se omogućuje re­gulacija temperature unutar prostorije.