Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.


Može li se obavljati nadzor za razdoblje koje je u zastari?

Ne. Porezni nadzor se ne može obavljati za porezno razdoblje za koji je nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze.
 
To ne znači da ta obveza više ne postoji, nego samo da je zastarila i da ju više niste dužni platiti. Kada bi netko imao želju platiti obvezu koja je u zastari, to bi mogao učiniti.

Što se zastare tiče potrebno je razlikovati pojam ap­solutne i relativne zastare.

Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Relativna zastara se pre­kida svakom radnjom po­rez­nog tijela radi ili porez­nog obveznika. Nakon po­duzimanje radnji relativni zastarni rok ponovno po­činje teći.