Rok za predaju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. kolovoz 2020. godine, a rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. listopad 2020. godine

 

U skladu s odredbama iz članka 30. stavak 1. Zakona o računovodstvu, obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja su: trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni posebnim propisima kojima se uređuju trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d.), gospodarsko interesno udruženje, tuzemna poslovna jedinica nerezidenta i podružnica inozemnih poduzetnika.

Veličina poduzetnika, a čiji su kriteriji za razvrstavanje propisani u članku 5. Zakona o računovodstvu, određuje koje temeljne godišnje financijske izvještaje poduzetnici trebaju predati na javnu objavu. Mikro i mali poduzetnici predaju financijske izvještaje: bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje te su dužni uz iste priložiti odluke skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i odluku o rasporedu dobiti/pokriću gubitka, kao i revizorsko izvješće ukoliko su obveznici revizije godišnjih financijskih izvješća prema odredbama iz članka 20. Zakona o računovodstvu. Srednji i veliki poduzetnici uz prethodno navedene financijske izvještaje, skupštinske odluke i revizorsko izvješće, predaju još i financijski izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala.

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje gospodarsku štetu.

Zbog posebnih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (COVID – 19), 08. travnja 2020. godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, a kojima su iznimno za godišnje financijske izvještaje 2019. godine prolongirani krajnji rokovi za predaju na javnu objavu. Slijedom navedenog, rok za predaju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. kolovoz 2020. godine, a rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. listopad 2020. godine.

Poduzetnik koji tijekom poslovne 2019. godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, iznimno prema čl. 7. ­­Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, u posebnim okolnostima bio je dužan do 30. lipnja 2020. godine Financijskoj agenciji dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja u nadležnosti je Financijske agencije (FINA-e). Prema članku 34. stavak 15. Zakona o računovodstvu, FINA je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave FINA-i godišnje financijske izvještaje i ostalu spomenutu dokumentaciju potrebnu za javnu objavu u propisanim rokovima. Propisane novčane kazne su u iznosima od 10.000 kuna do 100.000 kuna, stoga savjetujemo poduzetnicima da se drže propisanih prolongiranih rokova i na vrijeme izvrše obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja na javnu objavu.