Imam živicu na vlastitoj nekretnini, dakle, ne na međi. Susjed s kojim nisam u dobrim odnosima je dao svoju nekretninu (livadu) za ispašu drugom susjedu za njegove ovce ni 30 m od moje kuće, odnosno odmah do živice. Zabio je drvene stupove tik uz živicu kako bi tu livadu ogradio. Je li smio uz samu živicu postaviti drvene stupiće visine 60-70 cm i na taj način meni onemogućiti održavanje živice s vanjske strane mojeg posjeda. Prije nego pokrenem bilo kakav postupak prema sudu ili nekoj od nadležnih inspekcija, htjela bih dobiti Vaš savjet i mišljenje.


Pitanje ograda regulirano je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao dio susjedskih prava, članci 101. i 102.

Ograda može biti zajednička, ako je izgrađena na samoj međi i tada je susjedi zajednički i koriste i za postavljanje ograde na samoj međi potrebna je suglasnost oba susjeda, kao i da ograda bude postavljena na način koji ne dovodi susjednu nekretninu u opasnost i ne sprječava susjeda u korištenju ograde. Troškove održavanja zajedničke ograde snose njezini suvlasnici na jednake dijelove. Suvlasnici solidarno odgovaraju za štetu koja bi trećima nastala zbog toga što ograda nije održavana u uobičajenom stanju s obzirom na mjesne prilike.

Druga opcija je postavljanje ograde na vlastitoj nekretnini za što nije potrebna suglasnost susjeda.

Bitno je za istaknuti kako je vlasnik nekretnine dužan s desne strane svojeg glavnoga ulaza, gledano s puta, ograditi svoj prostor i razdvojiti ga od susjedova prostora, osim ako nije drugačije propisano ili postoji neki drugi mjesni običaj.

Na izgradnju ograda primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Jednostavne i druge građevine koje su određene Pravilnikom mogu se graditi i bez građevinske dozvole. Građenju takvih građevina i izvođenju radova može se pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog projekta, drugog akta, odnosno bez akta ako je to propisano Pravilnikom. Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu, ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu, odnosno zid do najviše točke ograde, odnosno zida.

U konkretnom slučaju najprije je potrebno utvrditi gdje je postavljena ograda, na susjedovoj ili vašoj nekretnini ili na međi, da bi se moglo utvrditi imate li pravo tražiti uklanjanje takve ograde ako je postavljena na vašu nekretninu ili na samu među bez vaše suglasnosti. Što se tiče održavanja živice, iz vašeg pitanja proizlazi da istu možete uredno održavati po visini i na vašoj nekretnini, ako drugoj strani više ne možete pristupiti, a ograda je zakonito postavljena, tada je tu drugu stranu ovlašten održavati susjed u onom dijelu u kojem bi svojim rastom živica prelazila na njegovu nekretninu.