Tvrtka u kojoj sam bio direktor i jedini zaposleni odlukom Trgovačkog suda brisana je iz sudskog registra istovremenim otvaranjem i zatvaranjem stečajnog postupka. Jedan od dužnika, kojem je Trgovački sud rješenjem odobrio predstečajnu nagodbu, ima obvezu u godišnjim anuitetima otplaćivati dug prema mojoj tvrtki. Dok mi tvrtka nije brisana iz sudskog registra taj dužnik otplatio je dvije rate. Ostalo je još pet rata. Postoji li i nakon brisanja tvrtke iz sudskog registra dug navedenog dužnika i, ako da, koje korake trebam poduzeti da naplatim preostali dug, jer firma i žiro-račun moje firme više ne postoje?

 

Budući da je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra u skraćenom postupku, sa svojim prijedlogom u kojem je potrebno obrazložiti imovinu, potraživanje, koja je iza brisanog društva preostalo upućujete nadležnom Trgovačkom sudu koji je i brisao raniji subjekt. Dostavite i dokaz o potraživanju na koje se pozivate. Sud će temeljem Vašeg prijedloga, a slijedom odredbi članka 437. i 438. Zakona o trgovačkim društvima provesti potrebne radnje, odnosno u sudski registar upisati stečajnu masu iza brisanog društva, a za koju se upisuje novi matični broj subjekta, novi osobni identifikacijski broj, naziv, koji se određuje tako da sadržava riječi »stečajna masa iza« i tvrtku odnosno naziv stečajnoga dužnika, sjedište, koje se određuje prema adresi stečajnoga upravitelja, ime i prezime stečajnoga upravitelja, njegov osobni identifikacijski broj i adresa prebivališta te datum i broj rješenja kojim je određen upis stečajne mase u sudski registar.

Važno je napomenuti kako se na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe koja je prestala postojati na odgovarajući način primjenjuju odredbe glave III. i VI. Stečajnog zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima. U ime i za račun te mase mogu se voditi sporovi, a stečajna masa nositelj je prava vlasništva i drugih prava.

Dakle, utvrđuju se uvjeti za provedbu takvog postupka, imenuju se ovlaštene osobe koje će ga provoditi, postupak se vodi prema pravilima koja propisuje Stečajni zakon, pa sukladno tome, i vjerovnici brisanog društva imaju pravo, ukoliko je to naravno moguće, naplatiti svoja potraživanja iz imovine stečajne mase, a potrebno je podmiriti i troškove postupka, bilo kroz predujam nekog od vjerovnika ili iz same imovine stečajne mase. Prijedlog svakako možete podnijeti, no hoćete li Vi naplatiti predmetnu tražbinu i s kojeg osnova biste je trebali naplatiti nije moguće reći s obzirom na podatke dostupne iz Vašeg pitanja.