Strana sam državljanka iz BiH oženjena za hrvatskog državljanina od 30.01.2015. Dobila sam osobnu za strance koja ističe 2018. godine. U međuvremenu sam dobila stalno zaposlenje u Hrvatskoj. Budući da postoji velika mogućnost da će moj brak ubrzo završiti, hoće li to utjecati na moje zaposlenje odnosno ostanak u Hrvatskoj? Što bih trebala ili morala učiniti da ne izgubim pravo boravka i rada u Hrvatskoj?


Boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj reguliran je odredbama Zakona o strancima. Boravak stranca može biti kratkotrajan, privremen ili stalan. Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 3 mjeseca na temelju vize ili bez vize. Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu: spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnog razloga, rada i rada raspoređenog radnika. Budući da navodite da ste u braku, pretpostavljam da Vam je trenutno privremeni boravak odobren zbog spajanja obitelji. U slučaju razvoda braka otpada temelj Vašega boravka, a posljedično i rada u RH, pa ćete morati, u skladu s odredbama Zakona o strancima, regulirati svoj boravak i rad u RH.

Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote, a ovisi o vrsti posla koju obavljate, naravno, moraju biti ispunjeni i uvjeti iz članka 54. Zakona o strancima koji propisuje da će se odobriti privremeni boravak ako: stranac dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, ima sredstva za uzdržavanje, ima zdravstveno osiguranje, nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. O zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad rješenjem odlučuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta stranca. Protiv rješenja može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje Povjerenstvo.

Dozvola za boravak i rad izdaje se strancu na vrijeme koje je potrebno za obavljanje posla, odnosno vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a najduže do godine dana, iznimno do 2 godine. Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.