U braku je adaptirana, nadograđena i sređena kuća, čiji je vlasnik u zemljišnoj knjizi bio samo moj tadašnji suprug. Par mjeseci prije nego je prekinuta bračna zajednica on je digao kredit i banka se upisala kao fiducijarni vlasnik s čime nisam bila upoznata. Kad sam nakon rastave potegla parnicu, dobila sam sudski 33% od kuće, ali se ne mogu upisati jer je banka trenutni vlasnik. Priopćeno mi je da se mogu upisati tek kad banka izađe iz vlasništva, dakle, kad se dug vrati. Htjela sam vratiti ostatak duga, ali mi je rečeno da mi ni to ne pomaže, nego tek kad bivši suprug zatraži brisanje, što on odužuje, jer mu je to u interesu. Osim mog dijela kuće, duguje mi i alimentaciju, za koju postoji ovrha. Postoji li mogućnost da uz pomoć zakona zatražim brisanje ako on to ne uradi?

 

Fiducijarni prijenos prava vlasništva je uvjetni prijenos prava vlasništva nekretnine (ili pokretnine) sa fiducijarnog dužnika na fiducijarnog vjerovnika uz ograničenje raskidnim uvjetom da vjerovniku bude ispunjena određena tražbina. Predmetni institut uređen je odredbama ovršnog zakona o sudskom i javnobilježničkom osiguranju prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, članci 309. do 327. Članak 322. Ovršnog zakona propisuje ako protivnik osiguranja (dužnik) u roku ispuni svoju obvezu prema predlagatelju osiguranja (vjerovniku) ili ako osigurana tražbina prestane na bilo koji drugi način, osim tako što je predlagatelj osiguranja postao punopravni vlasnik stvari ili punopravni nositelj prava, predlagatelj osiguranja dužan je, bez odgode, vratiti protivniku osiguranja vlasništvo stvari, odnosno pravo. Dakle, u slučaju podmirenja duga banka će izdati potrebno očitovanje kako bi se provela uknjižba brisanja njezinog uknjiženog prava i proveo povrat vlasništva na Vašeg bivšeg supruga. S obzirom na navedenu zakonsku odredbu, kao i činjenicu da Vi imate sudsku odluku temeljem koje se i sami imate upisati kao suvlasnik nekretnine, provjerite izravno s vjerovnikom (bankom), da li po isplati duga sami poduzimaju radnju uknjižbe brisanja svog prava ili su po Vašoj eventualnoj uplati ostatka duga spremni i Vama izdati potrebno očitovanje, nakon čega biste mogli provesti brisanje uknjižbe njihova i upis svoga prava.

Ukoliko banka ne pristane na Vaše zahtjeve, bilo da sama provede potrebno brisanje, bilo da Vama izda potrebnu ispravu, preporučio bih Vam da ih svakako pozovete da postupe u skladu sa svojom zakonskom obvezom te provedu brisanje uknjižbe svoga prava nakon podmirenja duga. Ukoliko bi banka to odbila ili Vas izvijestila kako je potrebno očitovanje izdala Vašem suprugu, možete pred nadležnim sudom pokrenuti odgovarajući postupak, stranke kojega bi, ovisno o razvoju situacije, bile banka ili Vaš bivši suprug. U svakom slučaju, obratite se stručnom punomoćniku za pomoć budući se svakako radi o postupku koji nećete biti u mogućnosti sami realizirati.