Moja majka i teta su suvlasnice nekretnine zajedno sa svojim bratićem koji posjeduje 1/8 kuće. Taj bratić odselio je u Kanadu još 1958. i nikada nakon toga nije bio u Hrvatskoj. Želimo steći potpuno vlasništvo nad nekretninom, no on ne pristaje na ponuđene iznose kako bi se odrekao svog udjela u suvlasništvu. Možemo li sudskim putem tražiti njegovo izvlaštenje kao suvlasnika i po kojoj osnovi?

 

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, svaki suvlasnik neke nekretnine ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice i to mu pravo ne zastarijeva. Ukoliko kao suvlasnici ne možete postići sporazum o tome kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu, tada jedan od suvlasnika, ili više njih, može pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice sudskim putem. Nekretnine sud može dijeliti geometrijski, uspostavom etažnog vlasništva ili civilnom diobom. U vašem slučaju geometrijska dioba ne dolazi u primjenu budući se radi o kući, a da li je moguće etažiranje i na taj način povezivanje suvlasničkih dijelova s vlasništvom posebnog dijela nekretnine, morao bi se očitovati sudski vještak arhitektonske struke. Preostaje civilna dioba, odnosno procijena vrijednosti nekretnine i njezina prodaja na javnoj dražbi. U dražbi imaju pravo sudjelovati svi suvlasnici i tajko postati isključivi vlasnici nekretnine. Ostali suvlasnici na ime svog suvlasničkog dijela dobijaju isplatu razmjerno svome udjelu u suvlasništvu.

Postoji i mogućnost sudskog razvrgunuća isplatom. Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. Suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog za razvrgnuće isplatom.