U tvrtki d.o.o. postoje dva vlasnika, jedan s udjelom od 51% vlasništva, a drugi 49%. Kako se može prenijeti 49% vlasništva na drugog vlasnika?Izmjenom društvenog ugovora i prijenosom udjela s naknadom ili bez naknade ćete provesti ovaj proces. Dovoljno je da se obratite u javnobilježnički ured po odabiru, jer su to dokumenti pravne naravi. Od dana upisa promjene u Sudski registar svi udjeli i pravo na isplatu dobiti pripada onome tko ima udjele sukladno odredbama novog društvenog ugovora.