Kako se može promijeniti broj računa za isplatu alimentacije? Majka moje djevojke želi iz nekih razloga prebaciti alimentaciju na sebe. Mora li to ići preko suda ili se može preko Centra za socijalnu skrb?

 

Svaka sudska odluka kojom je odlučeno o visini obveze uzdržavanja podložna je promijeni na zahtjev neke od strana u slučaju da su se okolnosti od donošenja prvotne odluke promijenile. Moguće je tražiti od suda izmijenu odluke u odnosu na račun na koji se isplata izvršava, no sudu će biti potrebno obrazložiti zašto se traži isplata ma račun treće osobe.

Taj dio odluke možete urediti sporazumom izvan suda u kojem će jasno biti naznačeno da se suglasnošću svih ugovornih strana mijenja račun na koji se imaju vršiti mjesečne isplate uzdržavanja na način da se iste sada isplaćuju na račun majke vaše djevojke.