U prosincu 2013. godine sam uredno u roku osam dana podnijela prigovor javnom bilježniku  za naplatu potraživanja po kreditnoj kartici, jer po mojim uplatama s evidentiranim uplatnicama ne postoji dugovanje. Međutim, tek sam sad, nakon pune četiri godine, dobila poziv sa suda na ročište, pa me zanima koji je zakonski rok za riješavanje po prigovoru i tko će te kamate plaćati. Odnosi li se rok od osam dana samo na nas obične građane, a drugo kako bude?


Zakonom nije propisan rok u kojemu bi neki predmet trebao biti riješen, pa ni onaj povodom prigovora na rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave, a koji se kod nadležnog suda vodi po pravilima o postupku povodom prigovora na platni nalog. Kroz sudsku praksu utvrđeno je da bi rok za pravomoćnu odluku u nekom sudskom postupku trebao biti 3 godine. Taj rok predstavlja razuman rok u kojemu bi se neki predmet trebao pravomoćno okončati.

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, možete podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i to sudu pred kojim se vodi vaš postupak, a o zahtjevu odlučuje predsjednik suda pred kojim se vodi vaš postupak, u roku od 60 dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva. Pri odlučivanju o podnesenom zahtjevu predsjednik suda vodit će računa o vrsti predmeta, činjeničnoj i pravnoj složenosti predmeta, ponašanju stranaka te postupanju suda. Ako predsjednik suda utvrdi da je vaš zahtjev osnovan, odredit će rok, u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, u kojem sudac mora riješiti vaš predmet. Ako predsjednik suda rješenjem odbije vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana kada ste primili takvo rješenje. Imate pravo podnijeti žalbu i ako predsjednik suda u roku od 60 dana od zaprimanja vašeg zahtjeva o tome ne donese odluku.

Ako vaš predmet nije riješen ni u roku koji je donio predsjednik suda na temelju osnovanosti vašeg zahtjeva, možete neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Neposredno viši sud dužan je o podnesenom zahtjevu odlučiti u roku od šest mjeseci i treba odrediti novi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti vaš predmet, ali i visinu primjerene naknade koja ne može iznositi više od 35.000 kuna. Protiv rješenja o zahtjevu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može se u roku od osam dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Ukoliko smatrate da vam je postupanjem, odnosno u ovom slučaju propuštanjem suda da radi na vašem predmetu, nastupio još kakav oblik štete, slobodni ste radi naknade iste obratiti se Republici Hrvatskoj. Prije pokretanja bilo kakve parnice kod nadležnog Općinskog državnog odvjetništva obratite se sa zahtjevom za mirno rješenje spora i svojim zahtjevom, jer je isti uvjet za eventualno pokretanje parničnog postupka.