Ukoliko prijavim d.o.o. i zbog nepredvidivog razloga tvrtka propadne, je li moguće da mi se naplate potraživanja usmjere na privatnu imovinu iako sam u d.o.o. uplatio početni kapital u iznosu od 20.000,00 kn?


Kod društva s ograničenom odgovornošću član uprave (direktor) može odgovarati za štetu prema samom društvu odnosno prema vjerovnicima društva. Odgovornost za štetu počinjenu društvu propisana je naročito ako članovi uprave suprotno Zakonu poduzmu neku od sljedećih radnji: vrate članovima društva ono što su uložili u društvo, isplate članovima društva kamate ili dividendu, preuzmu za društvo poslovne udjele u društvu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite poslovne udjele društva ili nekog drugog društva, razdijele imovinu društva, izvrše plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva, daju naknadu članovima nadzornog odbora, daju kredit.

U tim slučajevima postoji odgovornost članova uprave ako su ispunjene spomenute pretpostavke, jer su one takve da je njima obuhvaćena njihova krivnja. Riječ je o očitom postupanju protivno Zakonu i društvenom ugovo­ru. Članovi uprave odnosno direktori moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnoga gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.

Vjerovnici društva mogu postaviti direktan zahtjev za naknadu štete prema članovima uprave društva: ako ne mogu svoje tražbine podmiriti od društva – nije nužno da je vjerovnik prethodno pokušao naplatiti svoju tražbinu u ovršnom ili sličnom postupku, već je dovoljno da je, postavljajući zahtjev za naknadu štete, upozorio na činjenicu da društvo ne može podmiriti njegovo potraživanje i da je tu činjenicu tijekom postupka dokazao te ako je direktor grubo povrijedio dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnoga gospodarstvenika – budući da se u ovom slučaju traži veći stupanj nepažnje (gruba povreda dužnosti), teret dokaza da postoji taj stupanj krivnje snosi tužitelj (vjerovnik), a ne direktor. Da bi uspio u sudskom postupku, vjerovnik mora osim općih pretpostavki odgovornosti za štetu (štetnik, štetna radnja, uzročno-posljedična veza, šteta, protupravnost) dokazati i navedene posebne pretpostavke koje su iznimno kompleksne.

Posebna vrsta odgovornosti članova uprave prema društvu, vjerovnicima društva pa i članovima društva predviđena je kao odgovornost za štetu zbog iskorištavanja utjecaja u društvu.

Općim poreznim zakonom, članci 28. do 37., propisana je odgovornost članova uprave društva i samih članova društva za neplaćene porezne obveze kao jamaca plataca. Tako je odgovornost propisana ako su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili upravitelji udruženih osoba i imovinskih masa bez pravne osobnosti u obavljanju poslova počinili kazneno djelo utaje poreza ili sudjelovali u utaji poreza ili bespravno ostvarili smanjenje poreza ili druge porezne povlastice za zastupane osobe, tada se zastupnik ili upravitelj smatra poreznim jamcem za manje plaćeni porez i kamate. Propisana je i posebna odgovornost osoba ovlaštenih za zastupanje društva u situaciji kada u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem umanje imovinu ili prikriju imovinsko stanje, ne podnesu zakonom propisana godišnja izvješća, bez odgađanja, a najkasnije dvadeset i jedan dan od nastanka razloga koji poseban zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka ne zatraže da se takav postupak pokrene.

Odgovornost je propisana i odredbama Kaznenog zakona, u slučaju prouzročenja stečaja i sl.

Sve navedene situacije mogu dovesti do osobne odgovornosti člana uprave i u konačnici naplate određenih potraživanja, poreznog duga i sl. od osobne imovine direktora. Postoje specifičnosti svakog od navedenih postupaka (parničnog, Upravnog/poreznog, kaznenog) koje u jednom kratkom odgovoru jasno nije moguće izložiti, ali je svakako važno istaknuti da ono što vama kao osnivaču trgovačkog društva koji je ujedno i osoba koja zastupa to društvo predstavlja nepredvidiv razlog zbog kojeg je društvo prestalo poslovati ne mora predstavljati takav razlog vašim vjerovnicima, stečajnom upravitelju društva, djelatnicima porezne uprave i Državnog odvjetništva koji mogu pokrenuti postupke utvrđenja vaše odgovornosti.