Mogu li u parničnom predmetu angažirati privatnog vještaka psihijatra? Je taj nalaz valjan?

 

Nalaz i mišljenje sudskog vještaka koji nije izrađen po nalogu suda, već ga je za potrebe postupka pribavila jedna od stranaka, nema dokaznu snagu sudskog vještačkog nalaza. Međutim, taj nalaz i mišljenje je privatna isprava koja također predstavlja valjano dokazno sredstvo koje sud treba vrednovati i ocijeniti u sklopu svih ostalih provedenih dokaza.

Ako činjenice koje proizlaze iz nalaza i mišljenja koji nije izrađen po nalogu suda druga strana u postupku osporava, tada će se na te okolnosti provoditi dodatni dokazi, odnosno vještačenje po nalogu suda.