Došli su mi iz plinare iskopčati plin. Na moj trenutni dug za plin od cca 2.000 kn su mi pripisali dug od cca 9.000 kn bivšeg vlasnika nad kojim je pokrenuta ovrha na Fini, ali se ne naplaćuje.
Moram li ja platiti dug bivšeg vlasnika?Pitanja opskrbe i isporuke toplinske energije, struje, plina, vode i sl. regulirana su zakonima (Zakon o tržištu toplinske energije, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i sl.), a temeljem istih zakona Vlada Republike Hrvatske donosi podzakonske akte (Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, Opći uvjeti opskrbe plinom), a na lokalnoj razini komunalna društva koja pružaju usluge donose svoje pravilnike i odluke. Upravo kroz te pravilnike i odluke regulira se način prijenosa brojila, obveze za ranije račune i sl., pa najčešće upravo u tim aktima bude propisana obveza da se pružatelja usluge obavijesti o promjeni vlasnika te da se prije prijenosa brojila na novog vlasnika/korisnika podmire raniji računi ili da ih se prenosi na novog vlasnika. 

Međutim, Zakon o zaštiti potrošača u članku 24. definira javne usluge, među kojima su one opskrbom električnom energijom, plinom, toplinskom energijom, vodoopskrba i sl. Članak 26. istog zakona kaže da trgovac koji pruža javnu uslugu putem distribucijske mreže mora omogućiti potrošačima priključak na distribucijsku mrežu i uporabu priključka i mreže te pružanje usluga u skladu s posebnim propisima, koncesijskim ugovorima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se usluga pruža, pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima. 

Obveza plaćanja ranije dospjelih računa, kada je nositelj prava vlasništva na nekretnini bila druga osoba je obveza koja tereti tu osobu osobno, a ne nekretninu kojoj ste vi sada vlasnik i koja obveza prijenosom prava vlasništva ne prelazi na vas. Poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osobito one koje se tiču pružanja javnih usluga, jasno je da nediskriminirajući pristup pružanju istih, ne bi smio omogućavati pružateljima usluga da vama kao novom vlasniku uvjetuju plaćanje obveza treće osobe kako bi vam nastavili pružati javnu uslugu. Moja je preporuka da se obratite udrugama za zaštitu potrošača s vašeg područja.