Može li moja majka tražiti raskid Ugovora o doživotnom uzdržavanju u ime svoje majke koji je baka sklopila sa svojim sinom, maminim bratom? On se ugovora ne pridržava ni u kom smislu, ne pita, ne skrbi i ne posjećuje baku, a sklopio je s njom ugovor. O baki, 100%-tnom  invalidu se već 5 godina isključivo brine moja majka. Može li moja mama tražiti ništetnost ugovora i što iz njega proizlazi i na osnovu toga tražiti dio imovine koju je njen brat upravo na taj način stekao?

 

Utvrđenje ništetnosti nekog pravnog posla ima pravo zatražiti svaka zainteresirana osoba sukladno članku 327. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima. S obzirom na situaciju koju vi opisujete u svom pitanju, vaša majka svakako ima status takve osobe. Posljedice ništetnosti uređene su člankom 323. Zakona o obveznim odnosima, pa tako za slučaj da se neki pravni posao uistinu utvrdi ništetnim, svaka ugovorna strana vraća ono što je temeljem takvog pravnog posla primila. Ako to nije moguće ili se narav onog što je ispunjeno protivi vraćanju, tada se ima dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenje sudske odluke.

Ono što je bitno napomenuti je da u eventualnom sudskom postupku vaša majka ne bi nastupala u ime vaše bake već u svoje ime, a tužene osobe bi bile kako baka, tako i vaš ujak, majčin brat. Ukoliko baka želi pokrenuti takav postupak, tada se ona treba obratiti sudu s tužbom protiv svoga sina. U svakom slučaju, radi se o složenom postupku i svakako bih vam preporučio da se obratite stručnoj osobi za pomoć prije pokretanja bilo kakvih postupaka.