Iznajmio sam poslovni prostor-lokal i u njemu ću obavljati galerijsku djelatnost. Kod sklapanja ugovora o najmu, vlasnik lokala je rekao da lokal nije osiguran i da sam dogovorim osiguranje od požara, provala i slično. Mogu li to učiniti iako nisam vlasnik lokala? Ako se nešto dogodi, to će dobiti osigurninu?


U osiguranju imovine ugovaratelj osiguranja može biti svaka osoba koja ima imovinski interes osigurati neki predmet (stvar, zgradu i sl.), a – prema Zakonu o obveznim odnosima, čl. 948., st. – osiguranik može biti samo „osoba  koja ima ili očekuje da će imati opravdan interes da ne nastane osigurani slučaj…“.

Dakle, unajmitelj određenog prostora zasigurno ima opravdani interes da se šteta na ili u lokalu, u kojem obavlja svoju zakonom dopuštenu djelatnost, ne dogodi. On može sklopiti ugovor o osiguranju za tuđi račun ili za račun osobe koje se to tiče. Tu vrstu ugovora predviđa Zakon u čl. 929. Ugovaratelj osiguranja plaća premiju osiguranja osiguratelju, a u slučaju nastale štete na lokalu osigurnina se isplaćuje vlasniku lokala. Unajmitelju se osigurnina može isplatiti samo ako je vlasnik lokala to dopustio. No, da bi se osigurnina isplatila vlasniku lokala, ugovaratelj osiguranja-unajmitelj lokala mora mu predati policu osiguranja. No, prije predaje police osiguranja vlasniku lokala, unajmitelj ima pravo tražiti da mu vlasnik lokala isplati iznos premije osiguranja koji je plaćen osiguratelju.

Što se tiče osiguranja stvari u lokalu koje su vlasništvo unajmitelja ili za koje unajmitelj odgovara za nastalu štetu, nema nikakvih problema da unajmitelj bude i ugovaratelj osiguranja i osiguranik odnosno korisnik osiguranja.

Dakle, u konkretnom slučaju, unajmitelj može sklopiti dva ugovora o osiguranju: jedan se odnosi na osiguranje lokala kao građevinskog dijela, a drugi se odnosi na osiguranje stvari u lokalu.