Može li se poništiti ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je napravljen na sudu u korist sina, a kćer nije znala za taj ugovor? Sin je nezaposlen, ne plaća alimentaciju, prije 20 godina je usmrtio čovjeka i pobjegao s mjesta nesreće. Primatelj uzdržavanja je napravio ugovor kada je saznao da boluje od karcinoma, a godinu dana nakon je umro.


Ugovor o doživotnom uzdržavanju je dvostranobvezni pravni posao kojim na jednoj strani nastaje obveza uzdržavanja (davatelj uzdržavanja), a druga strana se obvezuje na prijenos sve ili dijela svoje imovine po svojoj smrti davatelju uzdržavanja (primatelj uzdržavanja). Predmetni pravni posao je i naplatan, za činidbu se dobiva protučinidba, odnosno za uzdržavanje dio ili sva imovina. Jednako tako ovaj pravni posao je i aleatoran jer nije izvijesno koliko dugo će trajati obveza uzdržavanja. Ovaj ugovor je strogo formalan, a činjenica da je zaključen između Vašega brata  i jednog od roditelja nije od značaja za utvrđenje je li taj ugovor u skladu sa zakonom ili nije.

Ovo područje reguliraju odredbe Zakona o obveznim odnosima, a s obzirom na sadržaj Vašega pitanja, u eventualnu primjenu dolaze odredbe ZOO o pobojnim i ništetnim ugovorima. Pobojan je onaj ugovor koji je skopila ograničeno poslovno sposobna osoba, kod kojega je bilo mana volje ili ako je to posebno ZOO-om propisano. Pravo zahtijevati poništaj nekoga ugovora s osnova pobojnosti tog pravnoga posla prestaje protekom roka od jedne godine od dana saznanja za razlog pobojnosti, a u svakom slučaju u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora. Ništetan je onaj pravni posao koji je protivan Ustavu RH, zakonu ili moralu društva, a bitno je istaknuti da se pravo na isticanje ništetnosti ne gasi, odnosno nije ograničeno rokovima. Kako spominjete da je uzdržavana osoba umrla u roku od godine dana od dana zaključenja ugovora, važno je istaknuti da aleatornost ovoga pravnoga posla znači da značajnu ulogu kod njega ima sreća ili slučaj, pa se na njega ne primijenjuje princip jednake vrijednosti činidaba obje ugovorne strane, a slijedom navedenoga, ne može ga se pobijati zbog nerazmjera uzajamnih davanja (prekomjerenog oštećenja) odnosno zbog činjenice da je netko uzdržavanje pružao godinu dana, a dobio vrijedniju imovinu zauzvrat.
 
S obzirom na općenit sadržaj Vašega pitanja, teško mi je ponuditi Vam konkretniji odgovor, no svakako Vam savjetujem da se sa svom dokumentacijom koju posjedujete, uključujući i liječničku za preminulog primatelja uzdržavanja, obratite odvjetniku kako biste utvrdili ima li valjanoga pravnoga osnova za pokretanje kakvoga postupka pred sudom.