Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“

 

Zakon o radu uređuje pitanja i odnose o prekovremenom radu u odredbama članka 65.

          Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“. Te pojmove određuje pravna teorija, praksa i zakonodavstvo. U tom smislu sudska praksa je „izgradila“ sustav presuda (i stavova) o prekovremenom radu. no, pored svega toga u praksi su česta i protupravna ponašanja poslodavaca u određivanju, evidentiranju i plaćanju prekovremenog rada. Uz to krše se i propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

            U propisanim slučajevima, može se reći da je prekovremeni rad pravo poslodavca (da ga zahtijeva) i obveza radnika. Zahtjev za prekovremeni rad pisanim zahtjevom postavlja poslodavac radniku kada nastupe zakonom propisana stanja odnosno situacije. Radnik je u tom slučaju dužan raditi prekovremeno.

            Prema stavku prvom članka 65. Zakona o radu prekovremeni rad je pismeno od poslodavca zahtijevani rad radnika duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena.

          Kao i u odnosu na druga prava i obveze u radnom odnosu razlikuje se faza normiranja (uređivanja); faza ostvarivanja (realiziranja prava i obveza) i faza zaštite tih prava i obveza (interna i vanjska). To se odnosi na prekovremeni rad. Te faze čine jedinstvo i ne treba im određivati prioritet (rang, značenje).

          Reguliranje (normiranje, uređivanje) prekovremenog rada vrši se heteronomnim i autonomnim propisima (normama) heteronomne norme u Zakonu o radu, posebnim zakonima i drugim propisima. Autonomne norme su u kolektivnim ugovorima; sporazumu radničkog vijeća s poslodavcem; pravilniku o radu; ugovorima o radu, ali i odlukama poslodavca s općim normama, a može biti i konkretna odluka.

 

         Konkretna odluka ima ovaj sadržaj:

Pozivom na članak 65. zakona o radu, poslodavac „X.Y“ iz R. ulica i podaci iz registra:__________, dana_____ donosi ovu

                                         ODLUKU O PREKOVREMENOM RADU

  1. U razdoblju od _____ do ______2019. godine sljedeći radnici su dužni raditi prekovremeno: 1.___________, 2.___________,       3.___________
  2. Određujem trajanje prekovremenog rada:

___ dana _____ od sati ______ do sati _____ , zbog prijeke potrebe posla;

___ dana _____ od sati ______ do sati itd.

  1. Za prekovremene sate radnik ima pravo na plaću uvećanu 50%
  2. Nadzor nad izvršenjem ove Odluke vrši _________. Odluka se uručuje svim radnicima navedenim u Odluci, kadrovskoj evidenciji i odjelu obračuna plaća.
  3. Prekovremeni rad je potreban zbog iznenadnog povećanja posla do kojeg je došlo zbog _________________ .
  4. Ukupno trajanje rada (redovni rad plus prekovremeni rad) ne traje duže od pedeset sati tjedno. Ako se ukaže potreba da radnik radi prekovremeno do kraja ove 2019. godine, ukupno trajanje prekovremenog rada može biti najduže 180 sati godišnje, a ako je kolektivni ugovor taj rad predvidio onda najduže 250 sati godišnje.
  5. Ovom Odlukom nisu obuhvaćeni maloljetnici.
  6. Kako se ne radi o prekovremenom radu zbog više sile, ovom Odlukom nisu obuhvaćeni: trudnice, roditelji s djetetom do tri godine, samohrani roditelji s djetetom do šest godina, radnici koji rade u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, radnici u „dopunskom“ radu s drugim poslodavcem, nakon punog radnog vremena, niti radnici u nepunom radnom vremenu.
  7. Potpis poslodavca i stupanje na snagu Odluke.