Prije četiri godine odselila sam u inozemstvo i nisam se vraćala u Hrvatsku gdje imam kredit koji nije plaćan sve četiri godine. Jamac mi je suprug koji je također otišao sa mnom u inozemstvo. Banka se nije imala od kud naplatit s obzirom da nemamo nikakvu imovinu u Hrvatskoj. Na staru adresu su dolazile plave koverte koje nije imao tko potpisati. Imaju li pravo oduzeti mi putovnicu i zabraniti izlazak iz države dok se dug ne podmiri s obzirom da bih ovo ljeto prvi put nakon četiri  došla u Hrvatsku? Hoće li ikada nastupiti zastara?

 

Ne postoji mogućnost da vam se oduzme putovnica zbog duga koji imate prema banci iz građansko-pravnog odnosa. Posljedice činjenice da ste prestali s otplatama kredita po ugovoru o kreditiranju koji ste s bankom zaključili propisane su samim ugovorom i zakonskim propisima. Predmetni ugovori najčešće imaju odredbu koja banci omogućuje da ukoliko korisnik kredita ne ispunjava svoju obvezu otkaže čitav ugovorni odnos u kojem slučaju sve rate dospijevaju na naplatu te od dana tako utvrđenog dospijeća na nepodmireni iznos kredita teče zakonska zatezna kamata.

Pitanje zastare u ovom slučaju regulirano je općim zastarnim rokom od 5 godina koji je propisan Zakonom o obveznim odnosima, međutim, isti Zakon u članku 233. propisuje rok od deset godina za nastup zastare za sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom, odlukom drugoga javnog tijela nadležne vlasti, nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom. Jednako tako, člankom 241. Zakona o obveznim odnosima utvrđeno je da se zastara prekida sa svakom radnjom vjerovnika poduzetom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. Ipak, ovakav prekid zastare neće biti uzet u obzir ako se tužba/prijedlog za ovrhu povuče, bude odbačen ili odbijen ili ako mjera osiguranja bude stavljena izvan snage. Ukoliko je do prekida zastare došlo, dakle, ispunjeni su uvjeti iz članka 241. Zakona o obveznim odnosima, tada zastara počinje ponovno teći i to u punom roku od 10 godina od dana kada je postupak po tužbi/ prijedlogu za ovrhu okončan, a ranije proteklo vrijeme ne uračunava se u novi rok.

Obzirom na zakonske odredbe koje reguliraju zastaru na pitanje nije moguće točno odgovoriti bez uvida u kompletnu dokumentaciju kao i eventualne sudske spise u postupcima koje je banka protiv vas pokretala.