Podliježe li plaćanju poreza u Hrvatskoj mirovina koju korisnik prima iz Slovenije? Riječ je o hrvatskoj državljanki koja živi u Hrvatskoj.


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12) koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012., propisana je odredba prema kojoj mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene oporezivanja te se one smatraju primicima ostvarenima od nesamostalnoga rada i oporezuju na način koji je propisan za tuzemne mirovine. Sukladno članku 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak, rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a kako Vaša majka ostvaruje mirovinu iz inozemstva i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, ona definitvno spada u opisanu kategoriju rezidenta s inozemnom mirovinom.

RH s Republikom Slovenijom ima zaključen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (NN 8/05) sukladno kojemu RH ima pretežno pravo oporezivanja mirovine rezidenta ostvarene iz Republike Slovenije, pa je i sukladno navedenom Vaša majka porezni obveznik upravo u RH.

Za dohodak od nesamostalnog rada, ili s njim izjednačeni dohodak, kojeg porezni obveznici ostvare izravno iz inozemstva, obvezni su sami obračunati predujam poreza na dohodak prema članku 45. Zakona o porezu na dohodak i uplatiti ga u roku od osam dana od dana primitka dohotka. Za mirovinu koja se ostvaruje iz inozemstva, porezni obveznik je dužan podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od osam dana od dana početka ostvarivanja primitaka, obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak u roku od osam dana od dana primitka dohotka na propisane uplatne račune, podnijeti ID obrazac najkasnije do 15. dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu, podnijeti IP obrazac najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu. Obveze podnošenja godišnjih poreznih prijava ovise o još nekim okolnostima koje ovdje nije potrebno detaljno prezentirati.

Naravno, ništa od navedenoga ne znači da će Vaša majka i plaćati porez na dohodak s osnova mirovine iz Republike Slovenije ukoliko isti ne prelazi iznos osobnoga odbitka na koji umirovljenici imaju pravo, a koji, za područja izvan posebne državne skrbi i brdsko-planinskih područja, iznosi najamanje 2.200 kn, a najviše 3.400 kn. U svakom slučaju, najuputnije je obratiti se nadležnoj jedinici Porezne uprave prema mjestu prebivališta.