Stručno osposobljavanje za rad može prestati i prije u ugovoru utvrđenog roka u slučaju da polaznik bez opravdanog razloga ne ispunjava obveze iz ugovora

         

Ugovor o radu stručnom osposobljavanju za rad mora se sklopiti u pisanom obliku ( Zakon o radu „N.N“ 93/14 i 127/17 članak 59). U jednom individualnom radnom sporu pred sudom tužiteljica je postavila tužbeni zahtjev da sud utvrdi da je nedopuštena i bez pravnog učinka odluka tuženog poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o stručnom osposobljavanju za rad i vraćanje tužiteljice na stručno osposobljavanje za određeno radno mjesto i omogućiti tužiteljici nastavak stručnog osposobljavanja u preostalom trajanju, do isteka, računajući od dana vraćanja na stručno osposobljavanje po presudi suda.

          Nakon presude prvostupanjskog suda stranke su uložile žalbu, a nadležni županijski sud utvrđuje da su žalbe neosnovane i potvrđuje presudu suda prvog stupnja. U obrazloženju odluke suda drugog stupnja piše:

-              Utvrđeno je da je između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZ), tuženika i tužitelja kao polaznika stručnog osposobljavanja zaključen ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

-              Posebno su tužitelj i tuženik zaključili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad, radi stjecanja iskustva tužitelja-radnika i uvjeta za polaganje stručnog ispita (radi se o primjeni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ 86/08, i 61/11), u vezi s člankom 59. Zakona o radu.

-              Tužitelj je po ugovoru trebao raditi 12 mjeseci u cilju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

-              Po navedenom ugovoru stručno osposobljavanje za rad može prestati i prije u ugovoru utvrđenog roka u slučaju da polaznik bez opravdanog razloga ne ispunjava obveze iz ugovora, te da se ugovor može raskinuti i sporazumno ili otkazom uz otkazni rok od osam dana.

-              Da je tuženik (poslodavac) odlukom otkazao ugovor izvanrednim otkazom (točno određenog dana);

-              Da je poslodavac primao pritužbe na rad tužitelja, da nije provodio date upute, da se prituživao na druge radnike neosnovano kritizirao način rada svakog pojedinca, pa je poslodavac to i takvo ponašanje tužitelja okarakterizirao kao neizvršavanje, odnosno nesavjesno i nemarno izvršavanje obveza tužitelja, te da nije provodio mjere zaštite na radu; prijetio drugim radnicima, koristio mobilni telefon i fotografirao ih pa su međusobni odnosi bili narušeni i drugi nedostaci;

-              Da je poslodavac ocijenio da su ispunjene pretpostavke za izvanredni otkaz o stručnom osposobljavanju;

-              Provedeni su i drugi dokazi (saslušanje svjedoka).

          Sud je ocijenio da je odluka o otkazu dopuštena i zakonita. Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključen je na temelju propisa na snazi, bez zasnivanja radnog odnosa. U tom slučaju primjenjuju se i opći propisi o radu. Za ovaj spor bitno je da je među strankama ugovoreno da ugovor može prestati otkazom uz otkazni rok od osam dana. Bitno je da je sud utvrdio da tužitelj od početka činio greške, povjerene radne zadatke nije obavljao na zadovoljavajući način, neadekvatno se ponašao prema ostalim radnicima, pa su ostvarene pretpostavke za donošenje odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu.

           Sve su češći slučajevi u praksi da se zaključuju ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Izmjenama Zakona o radu treba i u takvim slučajevima to vrijeme priznati u radni staž, te pitanje plaća i naknada.