Za ugovor o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje danom smrti primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora o uzdržavanjuOporezivanje nekretnina porezom na promet nekretnina uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretnina.

Prema odredbama iz članka 4. i 5. navedenog Zakona, prometom nekretnina smatra se stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, tj. stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku ovrhe ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).

Pod pojmom nekretnine, prema odredbama navedenog Zakona, smatraju se zemljišta i građevine. U tom smislu zemljišta mogu biti poljoprivredna, građevinska i druga zemljišta, a građevine su stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi.

Porez na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj plaća se po trenutno važećoj stopi od 3%.

Osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a tržišna vrijednost nekretnine je definirana kao cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.

Porezna uprava u pravilu utvrđuje poreznu osnovicu iz isprava o stjecanju nekretnine (npr. Ugovor o kupoprodaji nekretnine), ako je cijena u ispravi o stjecanju nekretnine približno jednaka cijenama na tržištu. U slučaju da su nekretnine stečene na javnom natječaju, dražbi, stečaju, ovrsi, ukupnom svotom naknade smatra se sve ono što stjecatelj nekretnine ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine.

U slučaju stjecanja nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja, odnosno stjecatelj nekretnine.

Za ugovor o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje danom smrti primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora o uzdržavanju.

Pri stjecanju nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, koji je ovjerio sudac nadležnog suda ili potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik ili je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, do smrti uzdržavanog. Na primjer, ukoliko je nekretnina (stan) stečena na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, a primatelj uzdržavanja je uzdržavan 5 godina do dana smrti, porez na promet nekretnina davatelju uzdržavanja (stjecatelju nekretnine) smanjit će se za 25%, tj. 5% za svaku godinu uzdržavanja. Na primjer, vrijednost nekretnine – stana je 600.000,00 kn što ujedno predstavlja i poreznu osnovicu x 3% = 18.000,00 kn; umanjenje za 25%: 18.000,00 kn x 25% = 4.500,00 kn, iz čega proizlazi porezna obveza u iznosu 13.500,00 kn (18.000,00 kn – 4.500,00 kn).

Kod Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju nema smanjenja svote poreza na promet nekretnina i porezna osnovica utvrđuje se po trenutno važećoj stopi poreza na promet nekretnina od 3% na tržišnu vrijednost nekretnine - stana (Porez utvrđuje Porezna uprava).