Prije 6 godina pas mi je istrčao na cestu, naišao je gospodin motorom koji je pretrpio ozljede i tužio me. Gospodin je spor dobio, a mene FINA tereti za 60.000 kn duga kojeg ja, budući da nisam radila, niti nisam otplaćivala. Postoji li zastara za to? U slučaju da gospodin više nije živ, budući da je bio poprilično star, je li moguće, ako nije živ, da se ta ovrha ukine?

 

Zakon o obveznim odnosima u članku 233. propisuje rok od deset godina za nastup zastare za sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom, odlukom drugoga javnog tijela nadležne vlasti, nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom. Međutim, zastara se prekida svakom radnjom vjerovnika poduzetom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, a sukladno članku 241. ZOO-a. Dakle, u Vašem slučaju zastara je počela teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena visina štete koju ste dužni isplatiti, a tijek zastare je prekinut jer je pokrenut ovršni postupak koji je u tijeku u skladu s odredbama Ovršnog zakona i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i provodi se izravnom naplatom putem FINA-e. Sukladno odredbama Ovršnog zakona, a podrednom primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku, dolazi do prekida postupka u slučaju smrti koje od stranaka postupka, pa s dokazom kako je ovrhovoditelj preminuo možete zatražiti prekid postupka. Bitno je naglasiti da nasljednici Vašeg vjerovnika imaju pravo zahtijevati da se ovrha, koja bi bila prekinuta zbog smrti ovrhovoditelja nastavi u njihovu korist.