Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

 

          Pravilnik o radu je autonomni opći akt (propis) kojega po postupku propisanom zakonom donosi poslodavac i koji određuje njegovo prostorno i vremensko važenje. Njegov sadržaj u osnovnim odredbama određuje Zakon o radu.

          Pravilnik o radu je opći naziv, a može imati i precizniji naziv, kao npr. pravilnik o plaćama; pravilnik o organizaciji rada; pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta; pravilnik o zaštiti na radu; pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju i drugi.

          Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika. Ako su određena pitanja rada i radnih odnosa regulirana kolektivnim ugovorom njih poslodavac ne mora urediti pravilnikom o radu, ako ne koristi načelo povoljnijeg prava za radnika (in favorem laboratores).

          Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika. To će se, uglavnom javiti kada se uređuju plaće, organizacija rada, zaštita diskriminacije, pa i zaštita zdravlja i sigurnosti na radu.

          U odredbama članka 27. Zakon o radu uređuje postupak donošenja pravilnika o radu.

          U donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, odnosno, ako nema radničkog vijeća sa sindikatom. Način savjetovanja propisuje Zakon o radu (u odredbama koje se odnose na radničko vijeće: uvjeti i način savjetovanja).

        Pravilnik o radu je propis i mora sadržavati sve elemente objektivnog nomotehničkog stvaranja propisa, pa i vremensko i prostorno važenje. Što se vremenskog važenja tiče mora biti označen dan donošenja, dan potpisivanja i objavljivanja, dan primjene (stupanja na snagu, koji ne može biti prije osam dana od dana objave).

          Pravilnik o radu mijenja se i dopunjuje na način propisan Zakonom o radu za njegovo donošenje.

          Ministar nadležan za rad pravilnikom propisuje način objave pravilnika o radu.

          Mogući sadržaj pravilnika o radu mogao bi izgledati ovako:

          Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu „N.N“ 94/14 i 127/17., poslodavac (uprava) t.d. „X.Y“ iz Rijeke s ovim podacima iz registra _____________ dana 11.11.2019. donosi

 

PRAVILNIK O RADU

 1. Temeljne odredbe članak 1. Ovim Pravilnikom o radu uređuju se plaće, organizacija rada i druga pitanja u vezi s radom, bitna za radnike Poslodavca (dalje: Pravilnik). Pravilnik se neposredno primjenjuje na sve radnike poslodavca.
 2. Zasnivanje radnog odnosa 1. uvjeti za zasnivanje (članak ___); 2. poslovi i uvjeti za pojedine poslove (članak ____); 3. sistematizacija radnih mjesta (Prilog: red.broj, naziv radnog mjesta, uvjeti, broj izvršitelja i dr.); 4. mjesto rada (članak ___); 5. probni rad (članak ___); 6. ugovor o radu na neodređeno vrijeme (članak ___); 7. ugovor o radu na određeno vrijeme (članak ___);
 • Pripravnici članak ____  ;
 1. Radno vrijeme članak ___ ( puno, nepuno, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena, raspored);
 2. Odmori i dopusti (stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor, plaćeni dopust, neplaćeni dopust);
 3. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu;
 • Plaća, naknada plaće i drugi primici radnika;
 • Prestanak ugovora o radu; Otkazi;                                                                                                                                                    
 1. Ostvarivanje i zaštita prava;
 2. Naknada štete;
 3. Prijelazne i završne odredbe;
 • Dan, popis, objava.