Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

 

           Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac. Pri tome vodi računa o odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i odredbama Zakona o radu. Istina, taj Zakon dozvoljava da se to uredi i ugovorom o radu, što, u pravilu čine poslodavci koji zapošljavaju manji broj radnika, odnosno oni na koje se ne primjenjuje kolektivni ugovor, odnosno koji nemaju pravilnik o radu.

          Raspored godišnjeg odmora utvrđuje se „najkasnije do 30. lipnja tekuće godine (članak 85. st.1. Zakona o radu ).

          Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

          Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

          Kako je sve češći oblik dvojnog radnog odnosa u kome se radnik zapošljava kod dva i više poslodavaca, Zakon o radu je predvidio i tu situaciju ovako: „Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o radnikovom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu“ (članak 85.st.2.).

          Još jedna odredba Zakona o radu je specifična, a odnosi se na raspored godišnjeg odmora, a to je: „Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, koristiti kada on to želi, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju“.

           Za raspored korištenja godišnjeg odmora bitne su i druge odredbe Zakona o radu, a s njim u skladu i odredbe kolektivnog ugovora i pravilnika o radu pogotovo ako to pravo uređuju povoljnije za radnika: pravo na godišnji odmor; trajanje godišnjeg odmora; razmjerni dio godišnjeg odmora; utvrđivanje godišnjeg odmora; ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor; naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora; korištenje godišnjeg odmora u dijelovima; prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu i drugo ( članak 76-84. Zakona o radu).

         Stručne službe većih poslodavaca imaju dosta dobrih iskustava i znanja u realiziranju pitanja i odnosa u vezi godišnjih odmora. Sugeriramo jednu praktičnu obavijest:

 

                  OBAVIJEST O RASPOREDU I TRAJANJU GODIŠNJEG ODMORA

  1. Poslodavac „X.Y“ iz Rijeke: sa ovim podacima iz propisanog registra:______________;
  2. Raspored i trajanje godišnjeg odmora važi za __________ godinu;
  3. Ovaj raspored napravljen je uz savjetovanje s radničkim vijećem, odnosno sa sindikatom;
  4. Utvrđuje se ovaj raspored i trajanje godišnjeg odmora:
  • Radnik ________; org. jedinica __________ ima pravo na _______ dana godišnjeg odmora (u radnim danima) za ________ godinu, i to: -zakonski minimum:___________; -prema složenosti poslova radnog mjesta:_________; -prema ukupnom radnom stažu ( ili radnom stažu kod poslodavca) _________; -prema socijalnim kriterijima koji su utvrđeni kolektivnim ugovorom od _______ godina, odnosno pravilnikom o radu od ______ godine, dana ________;
  • Radnik će koristiti godišnji odmor u dva dijela, i to: prvi dio od _____ dana, u vremenu od _____ do _____ (odnosno u jednom dijelu), a drugi dio od ____ do_____ ;
  • Utvrđuje se da u dane godišnjeg odmora nisu uračunate nedjelje, blagdani i neradni dani zakonom određeni;
  • Jedan dan godišnjeg odmora radnik može koristiti u skladu sa Zakonom o radu. Zatim se navode ostali radnici. Treba voditi računa o maloljetnim radnicima.   
  1. Obavijest, potpis, i dostava radnicima.