U čl. 5. st. 1. Zakona o porezu na dobit definirana je porezna osnovica poreza na dobit, a koja predstavlja dobit utvrđenu prema računovodstvenim propisima kao razliku prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit (pojednostavljeno ukupni prihodi razdoblja umanjeni za ukupne rashode razdoblja), uvećanu i umanjenu prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Porezno razdoblje za koje se utvrđuje porezna obveza je u pravilu kalendarska godina. Porezna uprava može odobriti različito porezno razdoblje od kalendarske godine, ali isto ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci.

Porezna osnovica utvrđuje se na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama poreznog obveznika koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobiti i gubitka), ako Zakon o porezu na dobit ne određuje drugačije (čl. 33. st. 1. Zakona o porezu na dobit). Poreznu osnovicu rezidenta (tuzemnog poreznog obveznika) čini dobit ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu, a poreznu osnovicu nerezidenta čini samo dobit ostvarena u tuzemstvu, koja se utvrđuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit. U poreznu osnovicu ulazi i dobit od likvidacije, prodaje, promjene pravnog oblika i podjele poreznog obveznika, a porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti imovine.

Dakle, računovodstveno utvrđena dobit ili gubitak razdoblja predstavlja poreznu osnovicu koja se mora korigirati (povećavati i smanjivati) za stalne i privremene razlike, potpore, reinvestiranu dobit (još samo za 2016. godinu). Stavke smanjenja i povećanja porezne osnovice propisane su čl. 6. i čl. 7. Zakona o porezu na dobit. Sve korekcije vrše se kroz Prijavu poreza na dobit – “PD Obrazac”, a koja se podnosi Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit (npr. zadnji rok za podnošenje PD Obrasca za 2016. godinu je 30.04.2017. godine).

Do 31.12.2016. godine porez na dobit plaća se po stopi od 20% na utvrđenu poreznu osnovicu. Izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit, od 01.01.2017. godine porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi: a) od 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna, ili b) od 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kuna.

Slijedom navedenog, porezni obveznik koji je npr. iskazao računovodstvenu dobit razdoblja, nakon korekcija povećanja i smanjenja u PD Obrascu,propisanih Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit, u konačnici može imati obvezu poreza na dobit koja je manja ili veća od utvrđene računovodstvene dobiti, ili može utvrditi porezni gubitak.