02.09.2019.

Rodiljne i roditeljske potpore

Piše: prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur
dipl. iur., znanstveni savjetnik

Skrbnik maloljetnog djeteta je osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj pod uvjetom da s njim živi u zajedničkom kućanstvu

 

          Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama „N.N“85/08 do 59/17 pored drugih propisa ima za cilj da uredi prava i uvjete, te način korištenja prava roditelja i njima izjednačenih osoba radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegovog podizanja.

          Korisnici prava mogu biti: zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene osobe i osobe izvan sustava rada, uz važeći status u zdravstvenom osiguranju. Postupak se provodi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

          Zakon treba da doprinese unapređenju korištenja utvrđenih prava u slobodnom izboru roditelja u načinu korištenja propisanih prava prilagođenih potrebama djeteta i obvezama roditelja, odnosno uključivanje očeva u odgoj i podizanje djece. Osobe koje koriste određeno pravo mogu slobodnije koristiti to pravo kako je njima najprihvatljivije u skladu sa privatnim i poslovnim životom.

          Zakon preciznije utvrđuje određena prava i njihove korisnike, proširenje prava u pogledu vremenskih i novčanih potpora, usklađen s pravnom stečevinom EU, ali i povišenje novčanih naknada.

          Subjekti na koje se Zakon odnosi su:

  • Majka i otac djeteta,
  • Posvojitelj djeteta,
  • Skrbnik maloljetnog djeteta,
  • Udomitelj maloljetnog djeteta,
  • Druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Skrbnik maloljetnog djeteta je osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj pod uvjetom da s njim živi u zajedničkom kućanstvu. Udomitelj maloljetnog djeteta je osoba koja udomi maloljetno dijete pod uvjetom da sa djetetom živi u zajedničkom kućanstvu i koja ima utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju udomitelj ima pravo samo na vremenske ali ne i novčane potpore i to samo pod uvjetom da iste nisu iskorištene od strane roditelja djeteta. To se odnosi i na skrbnika odnosno drugu fizičku osobu koja čuva i odgaja dijete u skladu s ovim Zakonom.

          Jedan od uvjeta je i prethodni staž osiguranja da bi se steklo pravo na novčanu naknadu. Proračunska osnovica je 3.326,00 kuna ( na početku 2019 godine).

          Prava iz Zakona su vremenske i novčane potpore.

          Zaposlene i samozaposlene osobe imaju pravo na rodiljni dopust kao vremensku potporu: obvezni i dodatni rodiljni dopust. Vremenska potpora je i roditeljski dopust nakon što dijete navrši šest mjeseci jedan od roditelja uz mogućnost prijenosa na drugog roditelja. Vremenska potpora je i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta (do navršene treće godine života djeteta).

          Novčana potpora je pravo od 70% proračunske osnovice za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta. Pravo može koristiti zaposleni i samozaposleni roditelj. Na temelju zahtjeva o pravu  odlučuje HZZO.

          Vremenska potpora je dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) nakon isteka prava na rodiljni dopust.

         Posebno pravo je na stavku za dojenje. To je pravo radnice koja doji dijete, tijekom rada u punom radnom vremenu, a stanka je dva sata dnevno do navršene 1. godine života djeteta.

          Vremenska potpora je dopust za slučaj smrti djeteta uz naknadu plaće 100% od osnovice i uz uvjete propisane Zakonom.

          Prava koja se ostvaruju kod poslodavca su dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila i dopust radnice koja doji dijete (zaštita od štetnosti utjecaja poslova radnog mjesta na kojem radi). Radi se i o vremenskim i novčanim potporama. Posebno je propisano pravo na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu prenatalnog pregleda.

          Nezaposlene osobe (koji ostvaruju drugi dohodak, roditelji poljoprivrednici izvan sustava poreza na dobit ili dohodak i nezaposleni roditelji) ima pravo na vremenske i novčane potpore koje koriste na način i pod uvjetima što ih propisuje Zakon.

          Brojna prava koja se odnose na navedene korisnike bolje će se objašnjavati u posebnim brojevima „Burze“.

Podijeli