Koji je rok za plaćanje poreza za iznajmljivanje stana od trenutka stupanja najmoprimca u stan?


Dohodak koji porezni obveznik ostvaruje davanjem u najam ili zakup nekretnina u svome vlasništvu ili suvlasništvu smatra se dohotkom ostvarenim od imovine i oporezuje se porezom na dohodak od imovine ili porezom na dohodak od samostalne djelatnosti.

S obzirom na navedeno u Vašem pitanju, kod Vas će se oporezivanje vršiti kao porez na dohodak od imovine i predstavljat će razliku između primitaka s osnova najma/zakupa i porezno dopustivih izdataka. U roku od osam dana od dana kada ste zaključili ugovor o najmu ili zakupu nadležnoj ispostavi Porezne uprave dužni ste prijaviti činjenicu najma/zakupa. Tijekom poreznog razdoblja (kalendarska godina) plaćat ćete mjesečne iznose poreza (predujmove) koje će svojim rješenjem utvrditi Porezna uprava, a koji se plaćaju/dospijevaju do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.