Koje su posljedice neplaćanja kredita za auto koji je prodan drugoj osobi?

 

Banka s kojom je zaključen ugovor o kreditu pokrenut će postupak prisilne naplate svoje tražbine. Predmet ovrhe u takvoj situaciji mogu biti novčana sredstva, pokretnine veće vrijednosti, nekretnine dužnika i ostali predmeti ovrhe koje predviđa Ovršni zakon, ovisno i o visini tražbine. Banka može pokrenuti postupak prisilne naplate i na samom automobilu kao predmetu ovrhe ukoliko na istomu ima upisano založno pravo, bez obzira na promjenu vlasnika.