Podigla sam kredit još 2003. godine. Prve četiri godine nisam ga uredno plaćala, nakon toga su rate idućih 20 godina išle redovno, svakog 5. u mjesecu. Još mi je ostalo  za otplatiti 4.000 kuna i sad me banka obavijestila da je prodala moj kredit! Nisu mi rekli kome su prodali, kada i zašto. Jako sam se uzrujala i molim Vas dajte mi savjet  što da radim.

 

U vašem slučaju došlo je do ustupa tražbine koju je banka imala prema vama na novog vjerovnika.

Cesija ili ustup tražbine jest prijenos otuđivog potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara), pri čemu dužnik (cesus) i tražbina ostaju nepromijenjeni. Otuđivo potraživanje je ono čiji prijenos nije zabranjen zakonom, koje nije osobne naravi (npr. uzdržavanje) ili koje se po svojoj naravi ne protivi prenošenju na drugoga (npr. novčana naknada neimovinske štete). Cesija ima tri moguće pravne osnove – ugovor, zakon i odluku suda ili drugog državnog tijela, pri čemu je najčešća ugovorna (dobrovoljna) cesija. Kod ugovora o cesiji pojavljuju se tri subjekta iako je riječ o dvostranom pravnom poslu: vjerovnik (cedent), novi vjerovnik (cesionar) i dužnik (cesus). Za ustup tražbine nije potreban pristanak dužnika, no ustup neće imati učinak prema dužniku ako su dužnik i vjerovnik ugovorili da vjerovnik neće moći prenijeti tražbinu na novoga vjerovnika ili je neće moći prenijeti bez pristanka dužnika. Zakon obvezuje vjerovnika koji ustupa tražbinu da bez obzira na to što za ustup nije potreban pristanak dužnika obavijesti dužnika o prijenosu tražbine. Ako dođe do ispunjenja tražbine dosadašnjem vjerovniku (koji je ustupio tražbinu), a prije nego je dužnik bio obaviješten o ustupanju, dužnik se smatra oslobođenim od obaveze, ali samo ako nije znao za ustupanje. Ako je dužnik pak znao za ustupanje a ispunio je obvezu vjerovniku koji je ustupio tražbinu, bez obzira na to što obavijesti nije bilo – smatra se da obveza i dalje postoji i on ju je dužan ispuniti.

U vašem slučaju banka je vjerovnik (cedent), onaj kome su prodali dug je novi vjerovnik (cesionar), a vi ste dužnik (cesus). Ukoliko prema odredbama vašeg ugovora o kreditu prijenos tražbine nije bio zabranjen, to znači da ga je banka imala pravo prenijeti na novog vjerovnika bez obzira da li vi redovito ili neredovito ispunjavate svoje obveze po ugovoru o kreditu. Ono što je za vas najvažnije je da se vaša situacija ne mijenja i ništa u vašim obvezama po ugovoru o kreditu se ne mijenja, već ih morate ispuniti novom vjerovniku. Svakako se što prije obratite banci kako bi vas obavijestili tko je taj novi vjerovnik i kako biste s istim postigli dogovor o tome na koji ćete način nastaviti izvršavati svoju obvezu.