Molim Vas da mi pojasnite Zakon o vlasništvu, granje i korijenje, čl.105. Naime, radi se o tome da susjeda doslovno kida rukama moju živu ogradu (bršljan) sa svoje strane, a sve se nalazi u međi, i to isto potom divljački pobaca u moje dvorište. Smije li to što pokida  pobacati u moje dvorište?

 

Sukladno odredbi stavka 1. članka 105. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasnik smije iz svojega zemljišta istrgnuti žile i korijenje tuđega drveća i ostaloga raslinja kao i odsjeći grane tuđega drveta i dio debla koje se nalaze u zračnom prostoru iznad njegove nekretnine i zadržati ih za sebe, ili se pak služiti tim dijelovima tuđega drveta. U vašem slučaju ne radi se drveću već o živoj ogradi, no odredba se jednako primjenjuje.

Grane koje je susjeda uklonila ne bi trebala bacati u vaše dvorište i Zakon o vlasništvu nudi mogućnosti pokretanja postupaka koji bi doveli do presude kojom bi mu se naložilo da sa takvim postupanjem prestane. Ipak, postavlja se pitanje svrsishodnosti pokretanja sudskog postupka u ovakvoj situaciji, troškova koje ćete imati, opterećivanja suda, sve oko pitanja koje bi kao susjedi trebali moći zajednički riješiti. Neka vas susjed periodično pozove da onaj dio žive ograde koji ga smeta uklonite, i vi u razumnom roku po tom pozivu postupite i stvar bi trebala biti riješena. Ne vjerujem da bi vam ovaj tip sudskog postupka bolje uredio susjedske odnose ili riješio probleme od dogovora koji možete jednostavno postići.