U skladu s odredbama Za­kona o PDV-u, porezni obve­znik je svaka pravna i fizička oso­ba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na vrstu i re­zultat obavljanja te djelatnosti (čl. 6. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 4. Pravilnika o PDV-u).

U čl. 90. Zakona o PDV-u de­­finiran je prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a, u visini od 230.000 kuna, a odnosi se na ukupnu vrijednost isporuka tijekom prethodne kalenda­rske godine, s obvezom ulaska u sustav PDV-a od 1. siječnja sljedeće godine.

Obveza registracije kao ob­veznika PDV-a na temelju ostvarenog prometa u prethodnoj godini utvrđuje se prema vrijednosti isporuka u tuzemstvu, izvoznih isporuka (oporezivih i oslobođenih), isporuka koje ne podliježu oporezivanju (ve­zano za mjesto oporezivanja). Ta­­­­­ko utvrđena vrijednost ispo­ruka umanjuje se za isporuke koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza (po­štanske marke, igre na sre­ću, najam stambenih prostorija).

Ako je vaše trgovačko društvo do sad spadalo u kategoriju malog poreznog obveznika, a tijekom 2015. godine ste imali vrijednost isporuka dobara ili usluga veću od 230.000 kuna, dužni ste podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, najkasnije do 15. sije­čnja 2016. godine. Prijava se podnosi na obrascu “P-PDV”. Za prag isporuke od 230.000 kuna za porezne obveznike koji porez plaćaju prema vrijednosti isporuka, kao i kod onih koji porez plaćaju prema vrijednosti naplaćenih naknada, uzima se ukupna vrijednost opore­zivih isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini, bez obzira jesu li naplaćene ili nisu.

Mali porezni obveznik, koji nije prešao prag isporuke od 230.000 kuna može, ako to že­li, dobrovoljno ući u sustav PDV-a. Procedura je jednaka, du­žan je podnijeti navedeni Zahtjev za registranje za potrebe PDV-a nadležnoj is­postavi Porezne uprave te ob­ra­čunati PDV od dana upisa u registar obveznika PDV-a. Va­žno je napomenuti, u slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a, porezni obveznik obve­zuje se sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja, bez obzira na vrijednost ostvarenog pro­meta (može biti i manji od 230.000 kuna) u narednim godinama.

Za “sezonce” (porezne obve­znike koji obavljaju sezonsku djelatnost) nije potrebno pre­računavati isporuke na godišnju razinu, jer se smatra da je vrijednost isporuka koje su obavljene u vrijeme sezone poslovanja jednaka ukupnim godišnjim isporukama tog po­reznog obveznika.