Tko je dužan platiti pričuvu nakon smrti osobe? Nasljednik (koji ne naslijeđuje taj stan) ili osoba koja je trenutni vlasnik stana? Računi i dalje glase na umrlu osobu koja nije vlasnik stana već je vlasništvo pred nekoliko godina prenijela na drugu osobu, a plaćanje računa nisu pismeno regulirali. Kako to riješiti pravnim putem?


Svaki nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove, osim onoga koji se odrekao nasljedstva.

Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, a kad ima više nasljednika, oni odgovaraju solidarno za ostaviteljeve dugove, i to svaki do visine vrijednosti svoga nasljednog dijela, bez obzira je li izvršena dioba nasljedstva. Među nasljednicima dugovi se dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, ako oporukom nije drukčije određeno.

Dakle, za dug s osnova pričuve, sukladno gore istaknutim odredbama Zakona o nasljeđivanju, odgovara svaki nasljednik, solidarno, do visine vrijednosti svog nasljednog dijela. U praksi to znači da će se u slučaju prisilne naplate pričuve ista moći naplatiti od vas ili od nasljednika koji je stekao stan.