Radi smanjenja prijevara u području oporezivanja PDV-om, prilikom isporuka dobara u drugu državu članicu EU propisuje se da je PDV identifikacijski broj (engl. VAT Number) materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a

 

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu i primjenjuju se od 01.01.2020. godine, provedene su usklade s uredbama Vijeća EU koje se izravno primjenjuju u svim državama članicama EU te su propisani dokazi koji su potrebni kako bi porezni obveznik mogao primijeniti oslobođenja od PDV-a na isporuke dobara unutar EU.

Za potrebe primjene oslobođenja od PDV-a propisanog člankom 41. Zakona o PDV-u za isporuke dobara u drugu državu članicu EU, potrebno je imati slijedeće dokaze:

  • Isporučitelj mora posjedovati barem dva neproturječna dokaza od dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne i o isporučitelju (prodavatelju) i o stjecatelju (kupcu), kao što su primjerice: CMR, teretnica, ili račun za prijevoz dobara, ili

 

  • Isporučitelj mora posjedovati pojedinačni dokaz, poput CMR-a, teretnice, računa za prijevoz dobara, zajedno s pojedinačnim neproturječnim dokazom poput police osiguranja u vezi s prijevozom dobara ili bankovnog dokumenta kojim se potvrđuje plaćanje otpreme, službenog dokumenta koje je izdalo tijelo javne vlasti, poput javnog bilježnika, kojim se potvrđuje dolazak dobara u državu članicu odredišta, ili potvrde koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta kojom se potvrđuje skladištenje dobara u toj državi članici.

 

  • U slučaju ako stjecatelj-kupac (ili netko za njegov račun) prevozi dobra tada će isporučitelj uz iznad navedene dokumente morati posjedovati i pisanu izjavu stjecatelja koju će stjecatelj morati dostaviti isporučitelju do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon isporuke. Navedena pisana izjava treba sadržavati slijedeće podatke: datum izdavanja, naziv i adresu stjecatelja, količinu i prirodu dobara, datum i mjesto dolaska dobara, u slučaju isporuke prijevoznih sredstava – identifikacijski broj prijevoznog sredstva i identifikaciju pojedinca koji preuzima dobra za račun stjecatelja.

 

Također, radi smanjenja prijevara u području oporezivanja PDV-om, prilikom isporuka dobara u drugu državu članicu EU propisuje se da je PDV identifikacijski broj (engl. VAT Number) materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a. Stoga se porezni obveznik – isporučitelj dobara u drugu državu članicu EU, može osloboditi PDV-a ako:

  1. a) dobra isporučuje drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koja djeluje kao takva u toj drugoj državi članici EU;
  2. b) ako je porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik kojoj se obavlja isporuka registrirana za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici EU i dala je isporučitelju svoj PDV identifikacijski broj;
  3. c) isporučitelj podnese Zbirnu prijavu o isporuci dobara u drugu državu članicu EU. Oslobođenje se ne primjenjuje ukoliko isporučitelj ne podnese Zbirnu prijavu ili ako u Zbirnoj prijavi ne iskaže točne podatke, osim ako to može opravdati Poreznoj upravi.

Provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera možete obaviti na Internet stranicama Europske komisije: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) i preporučam da tu potvrdu isprintate i priložite uz vaš izlazni račun koji ćete dostaviti u računovodstvo na knjiženje.