Radim kao dostavljač hrane za jedan restoran i u radnom sam odnosu s tim restoranom. Hranu sam dostavljao redovno, prema narudžbama i nalogu poslovođe. Za vrijeme takvog dostavljanja dobio sam koronu, koja mi je ostavila teže posljedice vezane za pluća i disanje, a osjećam ih danas i prema doktorima vjerojatno će mi ostati trajno smanjenje kapaciteta pluća. Poslodavac me osigurao od nesretnog slučaja za vrijeme rada. Imam li pravo na naknadu po toj polici koju je u moju korist ugovorio poslodavac?

 

 Poslodavac je ugovorio osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja. Nesretnim slučajem, prema uvjetima za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, koji su sastavni dio ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, smatra se „svaki iznenadni i od volje osiguranika neovisni događaj, koji je djelovao uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika i koji kao posljedicu ima smrt ili invaliditet.“ Iako prema ovoj definiciji zaraza Covid 19 ima karakteristike nesretnog slučaja (virus djeluje izvana na tijelo osiguranika, bez njegove volje, naglo, ostavlja trajne posljedice), nažalost, naš čitatelj nema pravo na isplatu osigurnine zbog zaraze Covidom 19. Naime, osiguratelji u pravilu iz osigurateljnog pokrića po polici osiguranja od nesretnog slučaja isključuju svoje obveze ako je nesretan slučaj nastao „kao posljedica  zaraznih, profesionalnih i ostalih bolesti“. Ovakve odredbe u uvjetima osiguranja od posljedica nesretnog slučaja nalazimo u uvjetima koje su osiguratelji donijeli (još) prije izbijanja epidemije-pandemije corona virusa.

S obzirom da je bolest Covid 19 zarazna, jasno je da isključenje obveze osiguratelja u slučaju zaraze corona virusom spada u pojam „zaraza“, koja je isključena iz osigurateljnog pokrića. Osiguratelji, želeći se prilagoditi novonastaloj situaciji rizik zaraze Covidom 19 ne tretiraju kao nesretan slučaj i, ako ga i osiguravaju, uvršćuju ga u neki vid zdravstvenog osiguranja, putnog osiguranja i osiguranja života. No, i tada pokrivaju samo troškove koje izaziva corona virus (dnevna naknada, troškovi liječenja, troškovi karantene, gubitak zarade zbog prekida rada i sl.), a ne i trajni invaliditet koji je specificum kod osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.