Suprug mi je zatvorio obrt u ožujku 2004. godine. Imao je dugovanja prema Poreznoj upravi za obveze doprinosa, poreza na tvrtku, poreza na dohodak i sl. Predao je zahtjev za otpis duga za koji je nastupila zastara. Zahtjev je predao u rujnu 2010. Sve ove godine nije dobivao opomene od Porezne uprave i nije zaposlen od dana odjave obrta. Je li imao pravo podnijeti zahtjev za zastaru, odnosno je li nakon toliko vremena nešto od tih dugovanja moguće otpisati?


Kod pitanja zastare prava na naplatu poreza i drugih javnih dažbina bitno je utvrditi o kojoj se dažbini radi, kada je počeo teći zastarni rok te da li je bilo prekida tijeka zastare i kada.

Tako npr. kod poreza na dohodak obrtnika radi se o godišnjem porezu koji se utvrđuje po isteku svake godine. Zastara prava na naplatu ovog poreza počinje teći po isteku godine u kojoj je utvrđen porez, što znači da je ista, za npr. 2004. god. počela teći od 01.01.2006. jer je porez utvrđen u 2005. godini.

Ako nije bilo prekida tijeka zastare, do kojeg dolazi ne samo npr. slanjem opomene za plaćanje nego i svakom drugom službenom radnjom usmjerenom na plaćanje duga dostavljenom na znanje poreznom obvezniku, ovdje je zastara nastupila za tri godine tj. 01.01.2009. godine. No, ako je bilo prekida tijeka zastare, ovaj (relativni) zastarni rok od tri godine nakon toga počinje ponovno teći s tim da apsolutna zastara nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći te bi u ovom primjeru nastupila 01.01.2012. god. Iz ovoga slijedi da je zastara od tri godine, pod uvjetom da nije bilo prekida njenog tijeka, za ranije godine poreza na dohodak kao i ostalih poreza nastupila već i ranije jer su obveze ranije i utvrđene pa je zastara počela ranije teći.

Slična je situacija i kod doprinosa uz napomenu da je ovdje zastara duža jer iznosi pet godina (relativna zastara) odnosno deset godina kada nastupa apsolutna zastara kao i to da se doprinosi za obrtnike utvrđuju u tekućoj godini te je zastara počela teći po isteku svake tekuće godine. Vezano za podneseni zahtjev za otpis duga zbog zastare odgovaramo da ste mogli podnijeti taj zahtjev bez obzira da li je isti osnovan. Njegovu osnovanost ocijenit će u provedenom postupku porezno tijelo, polazeći od svih odlučnih činjenica i okolnosti te će o tome donijeti odgovarajuću odluku.