Rastala sam se prije 22 godine, a brak je trajao 18 godina. U tom braku je rođeno dvoje djece. Ni ja ni on nismo zasnovali druge zajednice. Prije godinu dana bivši suprug je umro. Imam li pravo na postotak njegove mirovine jer sam i sama u mirovini i imam 63 godine?

Zakon o mirovinskom osiguranju propisuje da članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu pod određenim uvjetima. Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu: ako je do smrti bračnog druga, po kojemu joj to pravo pripada, navršila 50 godina života ili ako je mlađa od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu po ocu, a udovica obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. Udovica kod koje tijekom trajanja prava na toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Pravo na obiteljsku mirovinu, pod istim uvjetima kao i udovica, ima i razvedeni bračni drug ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Dakle, ako sudskom odlukom nije utvrđena obveza uzdržavanja tada ne ostvarujete pravo na obiteljsku mirovinu iza pokojnog bivšeg supruga.