Državnom službeniku uručeno je rješenje temeljem čl. 63. st.1. Zakona o državnim službenicima i čl. 100. st. 2 Zakona o općem upravnom postupku. Njime ga se temeljem  izmjena Zakona o državnim službenicima retroaktivno obvezuje na polaganje državnog ispita II. razine (20 godina staža na VSS). Je li takav službenik  stranka u upravnom postupku pred javnopravnim tijelom ili je samo državni službenik koji ima obvezu pružati javne usluge građanima RH koji mora ispunjavati sve propisane uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta i nema pravo na tumačenje retroaktivne primjene spomenutog Zakona, odnosno ne može konzumirati prava koja proizlaze iz statusa stranke u upravnom postupku?

 

Članak 63. Zakona o državnim službenicima u stavku 1. izričito propisuje da je odlučivanje o prijemu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, plaći, premještaju, stavljanju na raspolaganje te prestanku državne službe upravna stvar o kojoj odlučuje rješenjem čelnik tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova rješavanje o upravnoj stvari, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela. Dakle, ne bi smjelo biti sporno da se radi o upravnom postupku, a isto proizlazi i iz odredbi stavka 3. i 5. istog članka zakona koji propisuju da protiv rješenja iz stavka 1. službenik može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Protiv rješenja Odbora za državnu službu državno tijelo i državni službenik mogu pokrenuti upravni spor. 

Slijedom navedene odredbe u slučaju kada je doneseno rješenje temeljem članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima na raspolaganju vam stoje sve mogućnosti iz upravnog postupka, kao i eventualno upravni spor.