Može li fiducijarni vlasnik nekretnine tražiti da uđe u stvarni posjed te nekretnine nakon isteka ugovora po kome je stečeno fiducijsko vlasništvo? Ugovor nije ispoštovan.

 

Predmet vašeg pitanja uređen je odredbama Ovršnog zakona. Naime,  fiducijarni prijenos prava vlasništva je uvjetni prijenos prava vlasništva nekretnine (ili pokretnine) s fiducijarnog dužnika na fiducijarnog vjerovnika uz ograničenje raskidnim uvjetom da vjerovniku bude ispunjena određena tražbina.

Po dospijeću svoje tražbine fiducijarni vlasnik je ovlašten putem javnog bilježnika pristupiti unovčenju, prodaji, stvari čije je vlansištvo na njega preneseno, po članku 316. Ovršnog zakona.

Članak 322. Ovršnog zakona propisuje pak pravo fiducijarnog vlasnika da, umjesto unovčenja po članku 316., zatraži od dužnika, nakon dospijeća osigurane tražbine, preko javnoga bilježnika, da ga u roku od trideset dana obavijesti, preko istog javnog bilježnika, zahtijeva li da se preneseni predmet osiguranja unovči preko javnog bilježnika, uz upozorenje o pravnim posljedicama neočitovanja. U obavijesti koju mu dužnik šalje on je dužan odrediti najnižu cijenu po kojoj se predmet osiguranja može prodati, imenovati javnog bilježnika koji će obaviti prodaju te priložiti njegovu izjavu da je voljan obaviti prodaju i da će od iznosa dobivenog prodajom prethodno namiriti tražbinu fiducijarnog vlasnika s kamatama i troškovima te porez na promet. Nakon što primi opisanu obavijest, fiducijarni vlasnik dužan je u roku od petnaest dana ovlastiti javnog bilježnika da proda predmet osiguranja, uz uvjete određene u obavijesti dužnika. Ako javni bilježnik ne uspije prodati predmet osiguranja u roku od tri mjeseca od dana kada ga je fiducijarni vlasnik na to ovlastio, smatrat će se da se dužnik odrekao prava tražiti prodaju predmeta osiguranja. O neuspjehu prodaje javni bilježnik dužan je fiducijarnom vlasniku izdati potvrdu u roku od osam dana.

Fiducijarni vlasnik postaje punopravni (stvarni) vlasnik stvari u slučaju ako dužnik ne postupi po svojoj obvezi da mu nakon poziva dostavi obavijest o javnom bilježniku putem kojeg će se izvršiti prodaja te o cijeni po kojoj se ima unovčiti predmet osiguranja ili ako javni bilježnik ne uspije prodati predmet osiguranja u predviđenim rokovima. U tim slučajevima fiducijarnom vlasniku izdaje se potvrda da je postao punopravni vlasnik stvari:

  1. zato što dužnik nije u roku zatražio da se predmet osiguranja proda preko javnog bilježnika,
  2. zato što javni bilježnik kojemu je povjerena prodaja predmeta osiguranja nije u roku od tri mjeseca uspio prodati predmet osiguranja.

 

Nakon što postane punopravni vlasnik stvari, fiducijarni vlasnik ima pravo tražiti da mu se preda u posjed.


Prethodno navedeno je propisano Ovršnim zakonom, no zakon isto tako ostavlja otvorenu mogućnost strankama da same ugovore kroz ugovor koji zaključuju tko će i kako koristiti predmet osiguranja, u čijem posjedu će on biti, kako se taj posjed može realizirati i sl., pa je potrebno utvrditi i što je samim ugovorom između stranaka usuglašeno kako biste znali točno koja su prava fiducijarnog vlasnika.