Stan je stečen u braku zajedničkim sredstvima, bračna je stečevina, na kupoprodajnom ugovoru je samo suprug upisan kao vlasnik, a sada bismo htjeli da se i ja upišem kao suvlasnik stana. Bili smo u gruntovnici i referent nam je rekao da se vlasništvo može upisati samo pravnim poslom može upisati vlasništvo ili odlukom suda, preporučio je darovni ugovor. Pitala sam zar ne postoji neka izjava ovjerena kod javnog bilježnika kojom suprug pristaje na upis, a on mi je rekao da izjava nije pravni posao. Kako se upisati kao suvlasnik, stan je kupljen u braku i suprug želi da se i ja upišem, je li darovni ugovor rješenje ili postoji i neki drugi način?

 

U vašoj situaciji najbolje rješenje je zaključenje ugovora (sporazuma) o uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova u kojem ćete konstatirati činjenicu da stan koji je predmet ugovora predstavlja bračnu stečevinu i da se upravo zbog toga sa suprugova imena na vaše ime, bez naknade, prenosi suvlasnički udio od 1/2 na predmetnom stanu. Takav ugovor potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika da bi ga mogli provesti u zemljišnim knjigama. Moguće je isti učinak postići i kroz ugovor o darovanju.