Kako se izračunava usporediva tržna cijena dugotrajne imovine koja se mora evidentirati u prihode kod zatvaranja obrta?


Propisima o porezu na dohodak određeno je da se, kod prestanka i likvidacije obrta, kao poslovni primitak uzima i usporediva tržna vrijednost dugotrajne imovine, dok se na strani poslovnih izdataka uzima njena preostala knjigovodstvena vrijednost. Kod toga je pitanje usporedive tržne vrijednosti dugotrajne imovine uređeno pravilnikom o porezu na dohodak, iz kojeg proizlazi da se ovom vrijednošću smatra cijena koja bi se mogla postići u trenutku izuzimanja imovine na istom tržištu.

Ako se tržna – prodajna cijena imovine, koja obično nije nova nego rabljena, ne može ili ne može pouzdano utvrditi u procjeni ove vrijednosti, polazi se od tržne cijene za nabavu iste imovine te stanja i potrošenosti pojedine dugotrajne imovine i sl. Iz navedenog proizlazi da se, kod utvrđivanja usporedive tržne vrijednosti dugotrajne imovine, polazi od općih kriterija utvrđenih u navedenom propisu, uz napomenu da se ovdje radi o maloprodajnoj cijeni s porezom ako je obrtnik u sustavu PDV-a, kod čega se takva ukupna vrijednost imovine evidentira kao poslovni primitak.