Stanje u gruntovnici za neboder od 40 stanova je uredno evidentirano (vlasnici kupljenih stanova), a u katastru je navedena tvrtka za čije je djelatnike neboder građen. Kako to riješiti? Ukoliko je u konkretnom slučaju potrebno samo upisati vlasnike stanova u posjedovni list, tada je potrebno nadležnom katastarskom uredu podnijeti prijedlog uz odgovarajuću dokumentaciju (geodetski elaborat) kojim se upis traži i na temelju kojeg katastarski ured provodi upis vlasnika u posjedovne listove, o čemu donosi upravno rješenje.

Rješenje se donosi prema pravilima upravnog postupka i o svakoj promjeni podataka kojima se mijenjaju podaci o katastarskim česticama upisani nositelji prava moraju biti obaviješteni dostavom tog rješenja, a tek nakon njegove pravomoćnosti katastarski ured će i promijeniti podatke u katastarskom operatu.

Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zemljišnoknjižnog odjela, po službenoj dužnosti. O tome vas katastarski ured neće posebno obavijestiti jer ste rješenje već zaprimili od zemljišnoknjižnog odjela.