Suprug i ja smo napravili ugovor o doživotnom uzdržavanju. U tom trenutku je imao punoljetnu djecu koja godinama nisu s njim u kontaktu. Suprug je umro nakon tri i pol godine od sklapanja ugovora. Naravno da sam uz njega bila do kraja, pokraj mene doma je i umro. Djeca sada žele osporiti ugovor i proglasiti ga neuračunljivim u trenutku sklapanja ugovora iako je imao liječnicku potvrdu da je psihički stabilan. Tada nije imao nikakvih psihičkih smetnji, a bolesti koje je imao nisu utjecale na rasudivanje. Mogu li stvarno oni koji se za njega nisu brinuli, nisu ga godinama vidjeli i čuli, poništiti ugovor?


Valjanost svakog ugovora može se preispitivati pred nadležnim sudom. Ukoliko djeca pokojnika žele osporiti ugovor, jer smatraju da nije bio sposoban za rasuđivanje u vrijeme zaključenja istoga, tada za to trebaju dostaviti sudu dokaze ili predložiti provođenje nekih dokaza. Takva vrsta postupka u najvećoj mjeri ovisi o nalazu i mišljenju sudskog vještaka medicinske struke koji bude na predmetu angažiran, a koji će svoj nalaz temeljiti na medicinskoj dokumentaciji te drugim dokazima iz spisa. Ukoliko nalaz pokaže da je pokojni bio sposoban za rasuđivanje, tada tužitelji (djeca pokojnog) neće uspjeti u postupku i bit će sudskom presudom obvezani da vam naknade troškove postupka koje vam prouzroče.